функційні кополімери

Структуровані полімерні гідрогелі з вбудованими напівпровідниковими нанокристалами

Радикальною кополімеризацією гідрофільних мономерів у водному середовищі в присутності солей металу синтезовано структуровані гідрогелі, які містять катіони металу,  і, на їх основі одержано нанокомпозитні гідрогелі іn sіtu золь-гель синтезом напівпровідникових нанокристалів безпосередньо у гідрогелевих полімерних матрицях. Досліджено вплив йонів металу на кінетику кополімеризації та ступінь зшивки гідрогелю. Показано, що розмір нанокристалів напівпровідника значною мірою визначається густиною сітки гідрогелю.

Синтез та властивості карбоксил- і аміновмісних гідрогелів на основі акриламіду

Синтезовано просторово зшиті полімерні гідрогелі на основі гідрофільних
кополімерів акриламіду з акриловою кислотою або диметиламіноетилметакрилатом.
Досліджено вплив складу мономерної суміші на кінетику кополімеризації, а також
залежність фізико-хімічних та фізико-механічних властивостей гідрогелів від природи
кополімеру та ступеня структурування. Показано, що отримані гідрогелі є високо-
еластичними, пружними матеріалами, а за швидкістю і ступенем набрякання можуть