громадянське суспільство

Роль адвокатури у механізмі захисту прав і свобод людини

Проаналізовано роль інституту української адвокатури у механізмі захисту прав і
свобод людини та громадянина. Зосереджено увагу на тому, що сучасна складова
характеристики вітчизняного інституту адвокатури безпосередньо пов’язана зі зміною
вектора не тільки у сфері вдосконалення судової системи, але і як самостійного
інституту громадянського суспільства, що формується в Україні. Визначено юридичну
природу інституту адвокатури як правозахисної організації та її місце в системі захисту

Роль еліт у побудові сучасної держави та основні теоретичні засади щодо удосконалення процесу їх діяльності

У статті досліджено наукові підходи до трактування поняття “еліти”, визначеноключові особливості діяльності сучасних еліт, досліджено їх головну роль в контекстісучасних процесів розвитку держави та зазначено важливість їх впливу на формуваннясучасної держави. З огляду на це запропоновано основні теоретичні засади щодо процесуудосконалення їх діяльності з метою покращення процесу побудови сучасної держави вконтексті сучасних процесів розвитку країни.

Жінки-філософині, Аристотель та місце жінок у науці

Досліджено проблему меншості жінок у науці, акцентовано на впливі ґендерних
стереотипів на вибір професії, роду та виду діяльності. Наголошено, що жінки вкрай
рідко стають об’єктом спеціальних філософських досліджень.
Проаналізовано праці Аристотеля, його ідеї щодо організації полісу і його
громадян, висловлювання античних мислителів про жінок.

Гарасимів Т. З. Роль громадських організацій у формуванні ідеології модернізації українського суспільства

Визначено роль громадських організацій у формуванні ідеології модернізаціїукраїнського суспільства. Проаналізовано діяльність сучасних інститутів громадянсь-кого суспільства у контексті формування ідеології модернізації українського соціуму йвстановлено основні тенденції. Інститути громадянського суспільства беруть активнуучасть у формуванні державного курсу, націленого на вирішення актуальних проблемукраїнського соціуму.

Правовий статус громадських організацій України: євроінтеграційний процес стандартизації

Подано характеристику громадських організацій, проаналізовано відповідність чинного національного законодавства про громадські організації Рекомендаціям Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо правового статусу неурядових організацій у Європі 2007 р. № СМ/Rec(2007)14, Фундаментальним принципам статусу неурядових організацій в Європі 2002 р. та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.

Громадський контроль за виконанням зобов'язань в рамцях виконання угоди про асоціацію між ЄС та Україною

У статті авторка структурувала сучасні теоретичні підходи до розуміння громадянського суспільства та обґрунтувала необхідність активного залучення громадянського суспільства під час виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Роль державного контролю у протидії тінізації економікиПричини та умови корупції в Україні

Розглядається проблематика викорінення корупції як явища в українському соціумі та усунення причин, що її породжують. Наведені умови та форми корупційних правопорушень в Україні. Запропоновано основні складові елементи адміністративноправового механізму протидії корупції.

 

Проблема визначення поняття публічної влади в теорії держави і права

Проаналізовано питання природи та змісту публічної влади, наукові підходи до розуміння цього поняття, з’ясовано структуру публічної влади, ознаки та основні форми реалізації. Зокрема звернено увагу на співвідношення суспільно-політичної, державної та публічної влади. Визначено спільні та відмінні риси, зокрема автор розглядає характер такої влади, суб’єктний склад та територію. Запропоновано авторське визначення поняття публічної влади.

Народний суверенітет та проблеми його реалізації в умовах демократичної трансформації в Україні: теоретико-правовий аспект

Досліджено осмислення особливостей забезпечення реалізації принципу народного суверенітету органами публічної влади в умовах демократичної трансформації та становлення нового правопорядку, побудованого на цінностях сучасного конститу-ціоналізму. Проаналізовано особливості правосвідомості пострадянського періоду та досліджено окремі аспекти правового механізму забезпечення народного суверенітету.

Функціональне призначення правової ідеології: теоретико-правовий аналіз

Розглянуто проблематику функціонального призначення правової ідеології. Здійснено комплексний аналіз основних функцій цього важливого суспільного феномену. Визначено роль правової ідеології у формуванні громадянського суспільства та правової системи. З’ясовано, що функції правової ідеології здійснюють правовий вплив на суспільне життя за допомогою нормативних, моральних, психологічних чинників. Висвітлено роль правової ідеології у законотворчих, економічних, соціальних та культурних процесах. Виявлено її необхідність для розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.