густина

АРХІТЕКТУРНИЙ ВОРКШОП ЯК ПРИКЛАД ІНТЕНСИВНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

у статті йдеться про методику інтенсивного проектування під час архітектурних воркшопів, що використовуються у навчанні студентів та як спосіб залучення їх до партисипативного проектування. Як приклад, приведено воркшоп, що відбувався у 2016 році у Відні за участю студентів і викладачів з Технічного університету Відня (TUV), кафедри Містобудування (Stӓdtebau), НУ «Львівська політехніка» (НУЛП), кафедр Містобудування та Архітектурного проектування, Університету Лос Андес у Боготі (Universidad de los Andes, Bogotá).

INTENSIFICATION OF BUILDING THE TERRITORY OF A HISTORICAL FORMED CITY USING THE EXAMPLE OF LVIV

The article deals with the process of intensification of the urban territory of a historically formed city. The quarters of residential developments of different periods are analyzed and the indicators of density are determined. The urban transformations of a city canvas, which influence the changes in the density indices and their inter-dependence were investigated.

Використання акустичного каротажу для визначення густини гірських порід

Розглядається спосіб визначення густини гірських порід за даними обробки хвильового поля акустичного каротажу. Наводяться результати обробки свердловинних даних.

Деформаційний супровід процесів ущільнення, розущільнення та фазових переходів у внутрішніх структурах Землі

На основі нелінійної теорії деформівних твердих тіл досліджуються процеси ущільнення, розущільнення, фазових переходів і руйнувань в умовах внутрішніх структур Землі. Показується, що втрати стійкості стану рівноваги по геометричній формозміні (структурна нестійкість) може передувати процесам розущільнення, фазових переходів і руйнувань.

Сейсмогравітаційний ефект від резервуару нафти та газу в породах кристалічного фундаменту за даними математичного моделювання

Проведено математичне моделювання ефек­тивних пружних та акустичних властивостей гра­нітних порід-колекторів з різною структурою пустотного простору. Визначені акустичні влас­тивості гранітного порово-тріщинного колектору. Розроблений і опробований алгоритм і програма для розв’язку задачі спільної інверсії сейсмічних і гравіметричних даних, в основі якої лежить наближення Борна для просторово-часової функції Гріна з середньоквадратичною фоновою швидкістю для горизонтально-шаруватого середовища (на прикладі моделі Прикерченського шельфу).

До визначення густини розподілу мас в центрі планети

Отримана формула, що визначає значення щільності планети через інтегральні характеристики, які можна отримати на основі даних спостережень.

Густина, надлишковий об’єм і парціальні мольні об’єми розчинів ізобутилметакрилату в ацетонітрилі і бензені

Density and excess volume of the binary systems of iso-buthylmethacrylate with acetonitryle and benzene have been measured as a function of concentrations at 293 K and
atmospheric pressure by pycnometric method. The values of excessive and partial molar volumes of the components were calculated. The excess volume for the acetonitryle – isobuthylmethacrylate system receives negative values and for
the benzene system – isobuthylmethacrylate – positive values.

Автохтон північно-західних Карпат – геологічна будова та нафтогазовий потенціал за результатами інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних

Стаття присвячена проблемі нарощення ресурсної бази ВВ в Карпатському регіоні за рахунок малорозвіданих глибокозанурених відкладів флішової основи Складчастих Карпат та Передкарпатського прогину. Проведені дослідження виконувалися шляхом створення просторової інтегральної сейсмо-гравітаційної моделі північно-західної частини Карпатської НГП на базі комп’ютерної “Технології інтегральної інтерпретації комплексу гравіметричних і геолого-геофізичних даних для оцінки перспектив нафтогазоносності”.

Фізико-хімічні властивості сумішевих палив для повітряно-реактивних двигунів з компонентами на основі ріпакової олії

Робота присвячена розробленню альтернативного авіаційного палива з біокомпонентами на основі ріпакової олії та вивченню їх фізико-хімічних властивостей. Серед різноманіття технологій отримання альтернативних авіаційних палив для даної роботи було обрано модифікування традиційного палива для повітряно-реактивних двигунів естерамми ріпакової олії. Було визначено основні характеристики традиційного авіаційного палива та трьох видів біокомпонентів та порівняно їх зі стандартними вимогами до авіаційного палива марки Jet A-1.