інновації

Інноваційний розвиток та людський капітал України: тенденції, проблеми та перспективи

Досліджено сучасного стану науково-технічної та інноваційна діяльність в Україні на основі аналізу міжнародних рейтингів та вітчизняних інформаційних джерел, виявлено основні проблеми, що перешкоджають інноваційному розвитку України та людського капіталу, проаналізовано розроблені методичні підходи до прогнозування еволюції кадрового потенціалу вітчизняної науки на наступні десятиліття.

АРХІТЕКТУРА ТИМЧАСОВОГО ЖИТЛА НА ПРИКЛАДІ ФЕСТИВАЛЮ BURNING MAN

Розглянуто еволюцію видів тимчасового житла на прикладі арт-фестивалю Burning Man у США. У світі щороку відбувається багато культурних, мистецьких заходів, які на довший чи коротший термін приваблюють велику кількість людей. Незважаючи на тимчасовий характер таких подій, необхідне забезпечення багатьох потреб гостей робить фестиваль відповідною лабораторією для вивчення експлуатаційних функцій тимчасового житла з можливістю експериментувати з новими стійкими рішеннями в прискореному контексті, що може генерувати нові уявлення про архітектуру тимчасового житла

Циркулярна модель взаємозв’язку інноваційної ємності підприємства та експортної діяльності

Проаналізовано сучасний стан експорту результатів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. На підставі отриманих результатів ідентифіковано низький рівень розвитку технологічного експорту в Україні на фоні існування інноваційної ємності вітчизняних бізнес-структур. З метою активізації експортної діяльності та подальшого нарощення інноваційної ємності українських підприємств розроблено та обґрунтовано циркулярну модель взаємозв’язку інноваційної ємності та експортної діяльності.

Державно-партнерський потенціал та державно-партнерська привабливість територіальних утворень

Запропоновано застосовувати поняття державно-партнерського потенціалу та державно-партнерської привабливості територіальних утворень у контексті залучення ними інвестицій та інновацій. Під поняттям державно-партнерської привабливості територіального утворення пропонується розуміти здатність такого утворення генерувати зацікавленість приватного партнера брати участь у відносинах державно-приватного партнерства, зокрема, шляхом здійснення ним інвестицій в об’єкти партнерства та отримання прав з управління (придбання, створення тощо) цими об’єктами відповідно до умов договору.

Менеджмент інноваційних змін на підприємстві

Проаналізовано зміну ефективності проекту, що проводиться на етапах: 1) при оцінюванні проекту на передінвестиційній стадії, де оцінюється економічна безпека та ефективність засобів, що інвестуються в проект, поза зв ’язком з джерелом їхнього виникнення (власні або позикові, внутрішні або зовнішні); 2) при оцінці зміни ефективності використання власного капіталу для фінансування проекту на інвестиційній та експлуатаційній стадіях. Досліджено повернення коштів, вкладених в інвестиції, отримання прибутку, спаду продажів.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КРЕАТИВНОГО ПРОСТОРУ У СТРУКТУРІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Висвітлено вплив інновацій на трансформацію освітнього та позанавчального середовища сучасного університету та виникнення в його межах новітніх структур – інноваційних креативних просторів, які представлені широкою типологією – креативні хаби, коворкінги, fab-лабораторії, бізнес-інкубатори, акселератори. Стаття стверджує, що інноваційні креативні простори забезпечують унікальні можливості прискорити генерацію та розповсюдження інновацій, особливо через ефективні канали комунікації і сформовану позитивну інноваційну екосистему.

ПАРАМЕТРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

В статті висвітлюється кількісний вплив ряду факторів на процес оновлення основних фондів за допомогою використання запропонованого рівняння економічної динаміки. В якості первинної інформації щодо основних засобів  залучаються параметри діючої та нової техніки. Зокрема, вартості та продуктивності одиниць техніки. Результатами оновлення виступають показники темпів зростання продукції, основних засобів, інвестиційних ресурсів.

ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглянуто формування мережевої організаційно-виробничої структури, яка охоплює ряд підрозділів взаємопов’язаних підприємств і спільний процес виробництва ними продукції аж до її споживання: сформовано концепцію модернізації організаційно-виробничої структури; показано, що зростання вагомості організаційного капіталу підприємств порівняно з виробничим в умовах мережевої економіки зумовлює потребу модернізації систем управління залучених в організаційно-виробничу структуру підприємств.

Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці музейної справи

На прикладі практичного досвіду діяльності музейних установ України та світу зроблено спробу теоретично розмежувати музейні інновації та інтерактивність. Наведено конкретні приклади із практичної діяльності музеїв, спрямовану на запровадження у експозиційну, науково-фондову та освітню діяльність інноваційних та інтерактивних методик й практик.

Characteristic peculiarities of main crowdfunding websites

The purpose of this article is to formulate the description of crowdfunding as an alternative financial instrument and to systematize the information about international experience of crowdfunding operations in order to provide the necessary information base for further detailed researches. The practical significance of the research is to develop recommendations for using the crowdfunding models of funds accumulation for small business and entrepreneurship in Ukraine.