кадмій

Адсорбція кадмію з водних розчинів на модифікованих сорбентах

Одержано нові модифіковані сорбенти на основі опок Астраханської області. Проведено порівняння сорбції кадмію на вказаних сорбентах. Вивчено ізотерми статичної сорбції речовин з водних розчинів, розраховані зміни ентальпії, ізобарно-ізотермічного потенціалу та ентропії сорбції. Розрахована кінетика сорбції йонів кадмію з водних розчинів. Показано, що результати досліджень можуть бути використані для очищення води від йонів кадмію.

Cadmium electrochemical reduction in CdCl2 solutions in dimethylsulfoxide and morphology of cathode deposit

Cadmium reduction in solutions at steady-state and pulse electrolysis has been studied. It was established that polarization results in cadmium formation at potentials 1 V larger than equilibrium one. In 0.25-1.0 molar solutions of CdCl2 concentrated depolarization leads to removement of the beginning of cadmium reduction by 0.3 V. Photographs of SEM are presented and effect of electrolysis characteristics on the morphology of cathode deposit is shown.

Синтез і кристалічна структура дихлороаквасаліциліденсемикарбазону кадмію(іі)

Синтезовано комплекс кадмію(II) з семикарбазоном саліцилового альдегіда (Н2L). За допомогою елементного аналізу та ІЧ-спектроскопії встановлено його склад – [Cd∙Н2L∙H2O∙Cl2]. Кристалічну структуру комплексу досліджено за допомогою методу РСА. Встановлено, що координаційним поліедром атома кадмію є деформований октаедр, в якому два цис-положення займають атоми оксисену молекули води і карбамідного фрагменту молекули H2L, решту положень займають атоми хлору.