модель

МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ СИСТЕМИ ЗОСЕРЕДЖЕННЯ УВАГИ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Роз­роб­ле­но сис­те­му для під­ви­щен­ня кон­тро­лю ува­ги во­ді­їв тран­спор­тних за­со­бів. Про­ана­лі­зо­ва­но лі­те­ра­тур­ні дже­ре­ла про на­яв­ні ме­то­ди та сис­те­ми від­сте­жу­ван­ня вто­ми во­дія, які вста­нов­лю­ють на су­час­ні ав­то­мо­бі­лі. На сьогод­ні іс­нує низ­ка спо­со­бів, щоб от­ри­му­ва­ти да­ні про вто­му во­дія, які ба­зу­ють­ся на ін­фор­ма­ції про фі­зі­оло­гіч­ний стан во­ді­їв; за ді­ями, які він ро­бить че­рез рульо­ве ке­ру­ван­ня та ана­лі­зу­ючи фі­зі­оло­гіч­ну ре­ак­цію во­ді­їв.

Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів дсп моделлю у просторі станів

Обґрунтовано доцільність математичного опису динаміки системи регулювання положення електродів дугової сталеплавильної печі моделлю у просторі станів. Складено структурну схему системи автоматичного регулювання положення електродів та отримано математичну модель у просторі змінних стану.

АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ВИМІР ЮВАЧА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНОГО ТИПУ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОФАЗНОГО ПУЛЬСУЮЧОГО ПОТОКУ

Наведено  структурну  і  функціональну  схеми  сенсора  термоанемометричного  типу  для  вимірювання одно-  і  двофазних (рідина + газ)  середовищ  за  пульсуючого  характеру  потоку .  На  основі  рівняння  теплового  балансу отримано рівняння для моделювання температури сприймальних елементів сенсора залежно від споживаної потужності, характеристик  матеріалу  елементів  сенсора,  їх  маси  і  конструкційних  розмірів,  теплотехнічних  характеристик  і кінематичних  параметрів  вимірювального  середовища.  Розглянуто  процес  поширення  теплового  потоку  із  внутрішнім джерелом  теплоти 

On the Approaches to Cyber-physical Systems Simulation

A comparative analysis of existing approaches to Cyber-Physical Systems simulation has been conducted. The intrinsic peculiarities of Cyber-Physical Systems have been reasoned and generalized. Thelimitations of available simulation tools have been pointed out. The approach to Cyber-Physical Systems design solutions checking on the basis of timed automata, UPPAAL integrated tool environment and Temporal Logic of Actions usage has been proposed.

ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМАДИ З УРАХУВАННЯМ ТИПОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕНЕДЖЕРІВ

В статті наведено сформовано підхід щодо формування ефективних управлінських команд з урахуванням комплексного розгляду завдань, які постають перед організацією. Зокрема досліджено теоретичні основи вирішення прикладних проблем адаптації систем менеджменту з урахуванням людського фактору. Представлено бачення управління організацією через тріаду теорія – політика – практика, розкрито сутність кожного вказаного елемента в менеджменті. Запропоновано типологічний підхід щодо оцінювання світогляду менеджерів з урахуванням такого підходу в спеціалізованому тривимірному просторі.

Модель агента побудови запиту для тематичної пошукової системи

Розглянуто особливості роботи агента побудови запиту для тематичної пошукової системи, описано математичну модель агента та запропоновано критерії створення агента побудови запиту.

Інтелектуальний туристичний сервіс з опрацюванням контексту ситуації

Запропоновано підхід до побудови контекстно-залежних сервісів інтелектуальної мережі, оснований на використанні концептуальних моделей, які описують ознаки певних ситуацій. Як приклад реалізації цього підходу розроблено макет сервісу електронного туризму.
 

Аналітичний огляд засобів програмного забезпечення в медичній галузі

Проаналізовано ринок програмного забезпечення медичних систем та розроблено їх класифікацію за сферою застосування. З’ясовано, що інтелектуальні програми підтримки прийняття рішень, які допомагають лікарям в задачах вибору найоптимальнішого варіанта призначення лікування, створюють простір для подальшого вивчення та дослідження моделей цих систем.

Імітаційна модель моніторингу навколишнього середовища безпровідною сенсорною мережею.

Наведено імітаційну модель та описано відповідний програмний продукт, що дає змогу моделювати навколишнє середовище в умовах надзвичайної ситуації (аварії на хімічно небезпечному об’єкті) або вільного спостереження (без наперед визначеної процедури проведення). Збирають та обробляють інформацію за допомогою безпровідної сенсорної мережі.

Огляд і аналіз моделей надійності програмного забезпечення.

Оглянуто та проаналізовано моделі надійності програмного забезпечення. Наведено класифікацію моделей за різними критеріями. Особливу увагу зосереджено на моделях надійності, що враховують явище недосконалого відлагодження, зокрема на моделях на основі неоднорідного пуассонового процесу з використанням функцій розподілу зусиль тестування. Розглянуто основні функції розподілу зусиль тестування та проаналізовано їх інтеграцію з моделями надійності програмного забезпечення.