моніторинг

Ефективні методи апроксимації та прогнозування осідань інженерних споруд

Мета досліджень. Удосконалення методів апроксимації осідань експоненціальною, дрібнораціональною, поліномінальною та синусоїдними функціями з визначенням інтервалів між циклами спостережень. Методика і результати роботи. Розглянуто методи апроксимації та прогнозування осідань контрольних реперів і марок споруд. Особливу увагу звернено на експоненціальну функцію з використанням простого і точного способу визначення коефіцієнта інтенсивності осідання за середніми значеннями самих осідань і часових інтервалів, який дає змогу суттєво зменшити обсяг ітераційних обчислень.

Дослідження можливостей покращення якості виробів 3D-принтерної технології

Проаналізовано методи контролю якості виробництва на 3D-принтері для технології селективного лазерного плавлення та лазерного припікання.

Геоелектромагнітний моніторинг сейсмотектонічних процесів у Закарпатській сейсмоактивній зоні

Приведені результати магніто варіаційного моніторингу в Закарпатській сейсмоактивній зоні. Виявлено часові зміни параметрів векторів індукції та досліджено їх зв‘язок з сейсмічними процесами в земній корі. Зроблено висновок про зв‘язок варіацій вектора Візе з сейсмічними процесами в земній корі регіону, а також про перспективність використання методу для виявлення провісників місцевих землетрусів з магнітудою М>3 в геолого-геофізичних умовах Закарпатського прогину.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИЛАДОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розроблено алгоритм моніторингу результативності процесу модернізації організування виробничої діяльності приладобудівного підприємства та описано шляхи його реалізації, що забезпечує достовірність і адекватність отримуваної оцінки результативності процесу модернізації на підприємстві та може бути важливим інструментом її оперативного контролю і планування коригувальних дій.

Інформативність геомагнітного моніторингу в закарпатській сейсмоактивній зоні

Наведено результати геомагнітного моніторингу при дослідженні сейсмотектонічних процесів у Закарпатському прогині. Виявлено тектономагнітні аномалії різної тривалості та інтенсивності, встановлено їх просторово-часовий зв’язок із сейсмічними подіями. Зроблено висновок про інформативність геомагнітного моніторингу в Закарпатській сейсмоактивній зоні для виявлення провісників місцевих землетрусів з магнітудою М>3 в геолого-геофізичних умовах Закарпатського прогину.
 

Особливості побудови систем дистанційного моніторингу параметрів обладнання

Розглянуті програмні та апаратні аспекти побудови систем дистанційного моніто- рингу параметрів обладнання.

Моніторинг та керування обчислювальними процесами у сучасних кластерних системах під час розв'язання задач криптоаналізу

Проаналізовано особливості сучасних високопродуктивних кластерних систем, наявні методи та засоби керування обчислювальними процесами в них стосовно задач криптоаналізу. Розглянуто підходи до моделювання роботи обчислювальних кластерів з метою оптимізації керування обчислювальними процесами на основі моніторингу стану вузлів та міжвузлових з’єднань. Проаналізовано ефективність використання кластерної системи для задач криптоаналізу та запропоновано шляхи до її підвищення.

Принципи побудови вендінгової мережі з моніторингом

Розглядаються організація та принципи побудови вендінгової мережі з моніторин- гом. Пропонується комп’ютерна система керування вендінговим автоматом. Описаний процес взаємодії вендінгового автомата з серверною системою.

Моніторинг забруднення стічних вод молокопереробних підприємств

The pollution of wastewater of dairies products was monitored. The composition of the wastewater and its impact on the environment took place. The technological scheme of sewage treatment dairies was proposed. 
Проведено  моніторинг  забруднення  стічних  вод  продуктами  молокопереробних підприємств.  Встановлено  склад  відходів  та  їх  вплив  на  навколишнє  середовище. Запропоновано  технологічну  схему  очищення  стічних  вод  молокопереробних підприємств. 
 
 

Дослідження вмісту важких металів у грунтах іваничівського району волинської області

Визначено основні джерела забруднення ґрунтового середовища іонами важких
металів в Іваничівському районі Волинської області. Відібрано проби ґрунтів у селі
Бужанка методом “конверт”. За допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра
визначено вміст рухомих сполук міді, цинку та свинцю. Отримані дані дають підстави
стверджувати про придатність ґрунтів для вирощування якісної сільськогосподарської
продукції. The main sources of soil environment pollution by ions of heavy metals are defined in