моніторинг

Концепція автоматизації процесу контролю технологічного стану промислових трубопровідних систем, посудин і резервуарів

The problem of construction of software maintenance and corrosion monitoring of pipeline systems, and provides automation and flow diagram of interaction modules. Using the developed software is indicated mode of technological schemes. The means to identify and diagnose equipment resource including corrosion.

Основні підходи до моніторингу та аналізу якості туристичної документації

In this article the role of tourism in conditions of consistent information society improvement has been considered. The definition of the tourism documentation concept and its classification by types are defined. The main approaches to the monitoring and analysis of the tourism documentation quality have been described. The necessity of these approaches application for the tourism products realization is emphasized and the main components of documentation quality are highlighted.

ФОРМУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Розглянуто актуальні питання формування складу факторів, які впливають на кон’юнктуру ринку машинобудівних виробів. Як об’єкт дослідження визначено продукцію електротехнічної промисловості. Всі фактори впливу систематизовано та проаранжовано за їх вагомістю. Для досягнення цієї мети автори запропонували використовувати блочно-експертний підхід. Теоретично важливими та практично значущими є пропозиції авторів щодо моніторингу кон’юнктури з використанням тригонометричних функцій.

МОНІТОРИНГ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розроблено та обґрунтовано модель моніторингу рівня комерційного потенціалу інтелектуальних технологій (об’єктів інтелектуальної власності) з використанням функції арктангенсу. В основу моделі покладено співвідношення рівня якості технологічного продукту та рівня комерційного ризику впровадження і споживання. Виділено чотири характерні множини значень моніторингової функції, в кожній з яких для підприємства наданj відповідні рекомендації.

Моніторинг та аналіз низькочастотного техногенного магнітного шуму в м. Київ

В даній публікації викладені результати досліджень змінного магнітного поля техногенного походження в м. Київ. Вперше експериментально досліджена техногенна складова магнітного поля в частотному діапазоні 10-6Hz – 1 Hz. Показано, що джерела техногенних варіацій величиною в десятки і сотні нанотесла мають в більшості випадків електричний і феромагнітний характер. Добова ритміка техногенних джерел обумовлюється робочим режимом людей і виробництва.

Про гідрогеологічні відгуки підземних вод Українського і Московського масивів на катастрофічі землетруси

Наводяться результати спільної обробки гідрогеологічних і сейсмічних даних, які дозволили простежити приуроченість гідрогеологічних відгуків до типу сейсмічних хвиль від землетрусів і виразність постсейсмічних ефектів у варіаціях рівня підземних вод. Зокрема, за період спостережень з 01.11.2010 по 31.05.2011 зареєстрований значний ко- і постсейсмічний відгук на катастрофічний землетрус 11.03.2011 поблизу східного узбережжя о. Хонсю (Японія) з магнітудою 8,9.

Сейсмічність і напружений стан Старобінского родовища калійних солей в Білорусі

Мета. Провести дослідження в південно-західній частині Східно-Європейської платформи в межах центриклінального замикання Прип'ятського прогину, де розташоване Старобінське родовище калійних солей верхньодевонського віку. Інтерес вчених саме до цього району пояснюється тим, що в районі даного родовища знаходиться скупчення вогнищ  землетрусів, яке помітно відрізняє його від решти території Білорусі, де незначні сейсмічні події розподіляються досить рівномірно. Методика.

Природні фактори активізації екзогенних процесів на техногенно порушених ділянках поширення соленосних відкладів Передкарпаття

Мета. Наглядно продемонструвати геологічні процеси та умови і стисло обґрунтувати вибір об’єктів моніторингу, що впливають на розвиток сольового карсту та виділити основні напрями організації їх досліджень. Методика.

Кадастрове зонування земель лісогосподарського призначення

На основі моніторингу виявлено складні геолого-гідрологічні умовиПередкарпатского сірконосного басейну. Серед них особливе значення мають обводненість і закарстованість території басейну, різна глибина і потужність рудного пласта. Тому виникла необхідність у використанні системи, комплексу і способів розробки окремих родовищ сірки.

Результати геодезичного контролю напружено-деформованого стану ЗОРВ АЕС з ВВЕР-1000

На конкретному прикладі за результатами геодезичного контролю геометричних параметрів ЗОРВ оцінено вплив робіт по натягу арматурних пучківна напружено-деформований стан, яке підтвердило ефективність геодезичних робіт в загальному комплексі заходів щодо забезпечення експлуатаційної надійності ЗОРВ АЕС з ВВЕР-1000.