моніторинг

Циркулярна модель взаємозв’язку інноваційної ємності підприємства та експортної діяльності

Проаналізовано сучасний стан експорту результатів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. На підставі отриманих результатів ідентифіковано низький рівень розвитку технологічного експорту в Україні на фоні існування інноваційної ємності вітчизняних бізнес-структур. З метою активізації експортної діяльності та подальшого нарощення інноваційної ємності українських підприємств розроблено та обґрунтовано циркулярну модель взаємозв’язку інноваційної ємності та експортної діяльності.

Удосконалення системи управління якістю підприємств-виробників будівельних матеріалів

Розглянуто проблему необхідності запровадження та моніторингу системи управ- ління якістю на прикладі галузі виробництва будівельних матеріалів. Проаналізовано ринок обсягів виробництва будівельних матеріалів у 2013–2018 рр., суб’єктів госпо- дарювання у галузі виготовлення виробів із цегли та підприємств у галузі будівельних матеріалів за 2010–2018 рр. Розвинено алгоритм виконання процесу контролювання засобів моніторингу та вимірювального устаткування.

THE LIFE PATH AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF PROFESSOR BEATA KOWALSKA

In the article the main scientific activities and the main stages of the work of professor Beata Kowalska has been presented. The main scientific research embracing  studies on the quality of potable water, studies aiming at devising the tools and methods facilitating water quality control in a water supply network, also studies aiming at devising the methods facilitating the operational activities, necessary for a correct functioning of water supply systems have been discussed.

Електронна система біометричного контролю психофізіологічного стану пілотів

Виконано аналіз фізичних явищ, що лежать в основі методів пульсоксиметрії і електрокардіографії, застосовуються в медичній діагностиці кровоносних судин. В ході дослідження алгоритмів обробки інформації було обрано найбільш оптимальний алгоритм, що базується на основі непараметричних критеріїв математичної статистики. Це дозволило проводити діагностику фізіологічного стану у розроблюваному комплексі в реальному часі.

МОНІТОРИНГ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

У статті обґрунтовано цілі моніторингу індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією. Розкрито процедуру та алгоритм її оцінювання. Висвітлено принципи та вимоги до системи оцінювання результативності працівників. Визначено структуру і зміст профілю посади. Охарактеризовано інформаційне забезпечення процесу моніторингу результативності працівників.

ECOLOGICAL AND GENETIC MONITORING OF THE AGRO - AND BIODIVERSITY OF THE COASTAL ZONE OF WESTERN GEORGIA

The intensity of heavy metals, natural and anthropogenic radionuclides are studied in the cultivated plants and soil in the vicinity of the western coast of Georgia. It is shown that the intensity of their accumulation depends on the type of plant, the place of sampling and the ecological zone. The highest rate of natural radionuclides is 40K, and the lowest - 226Ra, from the technogenic radionuclides the high-quality activeness is characterized to 137Cs, and its accumulation is the highest in the soil. From the hard metals, the plants most actively absorb lead and cadmium.

Система моніторингу технологічних процесів «розумного підприємства»

Визначено основні  завдання для проведення моніторингу технологічних процесів на підприємстві: збір, збереження, візуалізація, попереднє аналітичне та інтелектуальне опрацювання технологічних даних у реальному часі. Сформовано вимоги та вибрано принципи розроблення системи моніторингу технологічних процесів на підприємстві, основними з яких є модульність, системна інтеграція, відкритість та сумісність.

КОМП’ЮТЕРНИЙ МОНІТОРИНГ ВІТРОПОТЕНЦІАЛУ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД, СИСТЕМА ВІДБОРУ ПАРАМЕТРІВ ВІТРОВОГО ПОТОКУ

Висвітлено  системне бачення контролю параметрів  вітрового потоку,  яке на  основі концептуального підходу до  створення комп’ютерного моніторингу параметрів  вітру  та  системи реєстрації даних дає  змогу  відображати отримані результати в режимі реального часу, що забезпечує достовірність інформації та прискорює прийняття  рішень щодо  розгортання  вітроенергетичних  станцій (ВЕС)  та  вибору  типу  вітротурбінних  генераторів (ВТГ).  Створено концептуальний підхід до  створення комп’ютерного моніторингу параметрів  вітрового потоку на основі  інформаційної програми моніторингу сили вітр

HAZARD MONITORING AND APPLICATION OF COMPLEX TERRITORIAL ANALYSIS TO ASSESS THE DEGREE OF PROTECTION FOR A CERTAIN REGION

The analysis of typical natural and man-made hazards for the Lviv region is carried out. The statistics of official documents are processed. The coefficient of protection of the region against dangers is calculated and the degree of its protection is determined