монтморилоніт

ОРГАНО-МОНТМОРІЛОНІТ, МОДИФІКОВАНИЙ ПОЛІІОНЕНАМИ, ДЛЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ

Розроблена технологія отримання монтморилоніту, модифікованого поліоніонами. Було показано, що макромолекули полімерної четвертинної амонієвої солі інтеркалюють в міжкристалічний простір монтморилоніту, що супроводжується збільшенням міжшарових відстаней з 1,08 до 1,67 нм. Запропоновано метод синтезу монтморилоніту, модифікованого поліоніонами.

Роль полівінілпіролідону в утворенні нанокомпозиту на основі акомпатибільних полікапроаміду і поліпропілену

Досліджено взаємозв‘язок фізико-механічних та технологічних характеристик новостворених нанокомпозитів на основі суміші ПП/ПА-6 з модифікованим за допомогою ПВП монтморилонітом. Показано суттєвий вплив поліаміду, який модифікований інтеркальованим за допомогою ПВП монтморилонітом, на технологічні, фізико-механічні властивості та теплостійкість поліпропілену. Встановлено, що показник текучості розплаву одержаних композитів збільшується більше, ніж у 2 рази, у порівнянні з чистим ПП.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ СУМІШЕЙ ПОЛІПРОПІЛЕНУ ТА МОДИФІКОВАНОГО ПОЛІАМІДУ СКАНУВАЛЬНОЮ ЕЛЕКТРОННОЮ МІКРОСКОПІЄЮ

Велику увагу як конструкційні матеріали викликають суміші на основі поліпропілену (ПП) та поліаміду (ПА), змішування яких дозволяє зменшити негативні характеристики вихідних полімерів. Неполярний ПП під час змішування з полярним високогідрофільним ПА суттєво знижує водопоглинання матеріалу. Внаслідок цього зменшується вплив вологи на механічні та термічні властивості композитів. З іншої сторони, змішування ПП з ПА дозволяє розширити температурний інтервал експлуатації матеріалу за від'ємних температур.

ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ У РЕАКЦІЯХ ОДЕРЖАННЯ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ ТА (НАНО)КОМПОЗИТІВ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ

Часто в хімічній промисловості для інтенсифікації технологічних процесів використовують енергію ультразвуку. Однак складність механізму дії ультразвуку робить проблемним створення єдиної загальноприйнятої теорії, яка б могла пояснити його вплив на перебіг хімічних реакцій. Тому у кожному конкретному випадку потрібні широкопланові дослідження впливу ультразвуку як на перебіг хімічної реакції, так і на структуру і властивості синтезованих речовин та матеріалів.

Одержання бутиладипінату у присутності активованих алюмосилікатів

The features of adipic acid esterification with 1-butanol in the presence of aluminosilicates activated with sulfuric acid as a catalyst have been studied. The optimal process conditions have been determined. The influence of a heterogeneous catalyst nature on the esterification proceeding has been defined. Досліджено закономірності естерифікації адипінової кислоти 1-бутанолом у при- сутності активованих сульфатною кислотою алюмосилікатів як каталізаторів. Визначено оптимальні умови процесу. Встановлено вплив природи гетерогенного каталізатора на перебіг естерифікації. 

Вплив мінеральних наповнювачів на адгезійні властивості гідроксиетилметакрилатних композицій з полівінілпіролідоном

Досліджено адгезійні властивості композицій 2-гідроксиетилметакрилату та
полівінідпіролідоном за різних ініціювальних систем. Проаналізовано вплив різної
природи ініціатора полімеризації на адгезійну міцність клейового шару, утвореного з
композицій з мінеральних наповнювачів. Використано наповнювачі з різними фізико-
хімічними, структурними та іншими властивостями, а саме: гідроксиапатит, монтмо-
рилоніт та комплекс монтморилоніт – полівінілпіролідон (1:5). Встановлено вплив

Preparation of Modified Montmorillonite with Benzethonium and Benzalconium Chloride for Nanocomposites Preparation

Modified clays were intercalated with benzethonium chloride and benzalkonium chloride by exchanging the sodium ions. The organoclays obtained were characterized by X-ray diffraction (XRD); thermogravimetric analysis (TGA) and low field nuclear magnetic resonance (NMR), through proton spin-lattice relaxation time measurements (T1H). From the characterization data, the formation of organically modified clays was confirmed. These products can probably be used to prepare PVC nanocomposites with superior processing characteristics due to better chemical structure of clay surfactants. 

Реологічна поведінка водних суспензій монтморилоніту в присутності поверхнево-активних речовин

Розглянуті особливості реологічної поведінки активованих ультразвуком водних суспензій монтморилоніту в присутності поверхнево-активних речовин аніонного та нейоногенного типів. Визначено, що міцність коагуляційної структури змінюється в залежності від типу поверхнево-активних речовин.

Пористі композити на основі мінерально наповнених кополімерів полівінілпіролідону з бактерицидними властивостями

Досліджено полімеризацію композицій 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності мінеральних наповнювачів (гідроксіапатиту, монтморилоніту і воластоніту). Встановлено вплив природи та кількості мінерального наповнювача на кінетику полімеризації і склад кополімерів. Підтверджено можливість одержання в структурі композиту частинок срібла реакцією відновлення нітратів срібла третинним атомом нітрогену полівінілпіролідону. Синтезовані срібловмісні композити проявляють фунгібактерицидні властивості, зокрема, проти Escherichia coli, Staphylococcus aureus і Aspergillus niger.