поняття

Істина й концепт, або про те, що є концептом у філософії Анрі Берґсона, а що ним не є. Післямова до українського перекладу листа Анрі Берґсона до Рихарда Кронера.

Лист Анрі Берґсона до Рихарда Кронера написаний у листопаді 1910 року. Перекладений українською мовою вперше. У листі Берґсон проливає яскраве світло на крихітні й зазвичай непомітні, але вельми важливі деталі, свого вчення про істину та концепти, зокрема концептотворення.

Лист Анрі Берґсона до Рихарда Кронера (кінець листопада 1910 року)

Вперше перекладено лист Анрі Берґсона до Рихарда Кронера, в якому французький філософ розкриває суть концептотворення.

Розробляння нової редакції ДСТУ ISO 860 «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів»

У статті розглянуто розробляння нової редакції національного стандарту ДСТУ ISO 860 «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів». Заналізовано зміни в міжнародному стандарті ISO 860:2007 і труднощі, які виникли під час його перекладу.

Аналізування проблеми дефініювання неясних понять

Унаслідок виконаного дослідження з’ясовано джерела сористичних парадоксів. Обґрунтовано пропозиції щодо внесення в дефініції слів з неясною семантикою такої інформації, яка в разі її врахування внеможливлюватиме несвідоме формування сористичних парадоксів. Сформульовано пропозицію щодо уточнення дефініції поняття «купа».

Формування основних сегментів терміносистеми когнітивної лінгвістики (діахронічний та синхронічний аспекти)

У статті йдеться про основні історичні етапи розвитку складових термінологічної системи та сучасні дефініції головних понять когнітивної лінгвістики. Визначено етапи формування когнітивної лінгвістики як науки, розмежовано основні поняття термінологічної системи досліджуваної наукової парадигми. Окреслено фреймову модель та типи фреймів як основні при опису концептуальної картини світу та описано основні підходи до визначення терміна «концепт».

Правнича термінологія української мови та процеси творення

Статтю присвячено правничій термінології як найдавнішому пласту термінологічної лексики української мови. Проаналізовано основні особливості, узагальнено стан і перспективи сучасної термінології права. Розмежовано ідеології «термін», «поняття», «терміносистема».

Логічна структура мислення в науковому дослідженні Степана Балея “Нарис Льоґіки”

Досліджено наукове надбання українського вченого С. Балея у галузі логіки.
Проаналізовано структуру, проблеми та термінологію підручника “Нарис Льоґіки”
авторства С. Балея. В посиланнях збережено авторський стиль вченого з усвідомленням
того, що йдеться не про стиль і граматику, а про становлення і розвиток логіки в
українській науці.

і життя і дельоз і література (Коментар до українського перекладу есе Жиля Дельоза «Література і життя»)

Есе Жиля Дельоза «Література і життя» було опубліковане у 1993 році у збірнику «Критика і клініка». Твір перекладений українською мовою вперше. В есе французький філософ експонує власне тлумачення літератури та літературного процесу. Текст насичений концептами та ідеями, розробленими та запропонованими Дельозом у попередніх творах. Насамперед у таких, як «Пруст та знаки»,  «Логіка сенсу», «Золя і тріщина», «Анти-Едіп», «Кафка, за меншу літературу» «Тисяча Плато», «Діалоги».

Квінтесенція інформаційної безпеки кіберфізичної системи

Подано квінтесенцію інформаційної безпеки (ІБ) кіберфізичних систем (КФС), яка: розгорнута на рівні парадигми та концепції побудови багаторівневої комплексної системи безпеки (КСБ) КФС і універсальної платформи КСБ у просторі “загрози – профілі – інструментарій”; реалізована у частині інтегральної моделі КСБ кіберфізичної системи “iPhone – Wi-Fi, Bluetooth – давачі” та криптографічного захисту безпровідного комунікаційного середовища КФС на основі блокового шифрування даних за алгоритмом “Калина”. Використання такого базового підходу до забезпечення ІБ КФС

University Policy as an Object of Harmonious Development and State Regulation

The article proposes the concept of harmonious development and state regulation of the activities of higher education institutions with the aim of its adaptation in the system of higher education in Ukraine. The preconditions that lead to the development and introduction of a qualitatively new way of development of higher education are outlined. The main characteristics of the harmonious path of development are presented. As an example, the harmonious functioning of the Shanghai International Studies University is considered.