схема

ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ "ВИПУСКНИК"

Од­ним з ос­нов­них по­каз­ни­ків рейтин­гу ук­ра­їнсь­ких уні­вер­си­те­тів є якість під­го­тов­ки майбут­ніх ви­пус­кни­ків. Якість під­го­тов­ки ви­пус­кни­ка мо­же бу­ти ві­доб­ра­же­на мож­ли­віс­тю його пра­цев­лаш­ту­ван­ня. Від­сте­жу­ван­ня кар'єрно­го рос­ту ви­пус­кни­ка не­мож­ли­во без ство­рен­ня цен­тра­лі­зо­ва­но­го схо­ви­ща ін­фор­ма­ції про цей про­цес і дос­ту­пу до нього ви­пус­кни­ка, який міг би за­но­си­ти ін­фор­ма­цію про своє пра­цев­лаш­ту­ван­ня.

Фізичне моделювання енергоблоку електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб

Показано варіант схеми першого ступеня трансформації системи живлення власних потреб енергоблоку (ЕБ). Електропостачання приймачів власних потреб здійснюється від генератора через робочий та додатковий робочий трансформатори власних потреб (ДРТВП). Спосіб увімкнення ДРТВП забезпечує його роботу в режимі джерела заданого навантаженням ЕБ струму. Проведено експерименти на статичній фізичній моделі фрагмента схеми системи живлення власних потреб з ДРТВП.

Scheme model of a relational database presents a modified algebra algorithms

There DATABASE of the modified algorithms algebra for constructing mathematical models of patterns of relational databases is grounded. Mathematical models of abstract database schemes with one or many relations and abstract schema data warehouse are constructed.