синтез

КОРИГУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМУЛИ АКЕРМАННА

Методи синтезу контролерів, які базуються на використанні частотних характеристик або кореневого годографа, вважаються класичними або традиційними. Частотні методи доступні в практичному застосуванні, тому більшість систем керування проектуються саме на основі різних модифікацій цих методів. Відмінною особливістю цих методів є так звана робастність, що означає нечутливість характеристик замкненої системи до незначних похибок моделі реальної системи.

Синтез і теоретичні протипухлинні дослідження деяких нових моноаза-10н-фенотиазинових та 10н-феноксазинових гетероциклів

Синтезовано ряд нових 3-амінопохідних 3-хлор-10Н-піридо[3,2-b][1,4]бензоксазину та 3-хлор-10H-піридо[3,2-b][1,4]бензотіазину та визначено їх протипухлинну активність. Синтезовані сполуки проаналізовані УФ-, 1H ЯМР-спектроскопією, спектроскопією Фур‘є та елементним аналізом. На основі фізико-хімічних властивостей за методом in silico виявлено, що проміжні продукти 3-хлор-10Н-піридо[3,2-b][1,4]бензоксазину і 3-хлор-10H-піридо[3,2-b][1,4]бензотіазину, та їх карбоксиамідні похідні не порушують правила Ліпінського.

Полімер-flr для зниження втрат напору бурового розчину

З використанням акриламіду, гідроксиетилметакрилату, N-вінілпіролідону та N,N-диметил акриламіду внаслідок полімеризації вільних радикалів з наступним частковим гідролізом синтезовано полімер для зниження втрат напору рідини (полімер-FLR). Склад синтезованого полімеру підтверджено з використанням Фур‘є- та 1H ЯМР-спектроскопії. Встановлено, що втрати бурового розчину з використанням полімер-FLR приблизно в 10 разів менші, ніж без нього, а зниження втрат при високому тиску і високій температурі – в 9 разів.

СИНТЕЗ N-КУМІНПОХІДНИХ ІМІДІВ ДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ С4

В останні роки інтенсивно розвивається хімія матерілівбіомедичного призначення. Це обумовлено необхідністю створення нового покоління біосумісних композитів для одержання імплантантів, ефективних систем для цільової доставки ліків,засобів діагностики та підкладок для інженерії тканин. З цією метою використовуються різноманітні функціональні полімери, які здатні у м'яких умовах іммобілізувати та контрольовано вивільняти синтетичні лікарські субстанції, нуклеїнові кислоти, протеїни та інші біополімери.

Застосування методу генетичного алгоритму для аналізу і синтезу електромеханічних систем

Один із методів вирішення задач аналізу та синтезу електромеханічних систем (ЕМС) є використання підходів штучного інтелекту, а саме методу генетичного алгоритму (ГА). Оригінальність описаного у статті підходу полягає у застосуванні моделей дробового порядку для вирішення такого роду задач. В розроблених алгоритмах процедур аналізу та синтезу ЕМС запропоновано використовувати функцію якості, та, контролюючи результат після кожної ітерації, отримувати бажане значення відхилення результатів.

Синтез нових функціональних похідних кумінового спирту.

Розроблено методи синтезу нових похідних кумінового спирту: кумінгліцидилового етеру, кумінфосфату, флуоровмісного та алкоксисилільного кумінових етерів. Будова одержаних сполук підтверджена ІЧ спектроскопією та елементним аналізом.

Синтез та фотодинамічні властивості колоїдних розчинів срібла

Наведено результати дослідження впливу електромагнітного випромінювання на зміну геометричної форми сферичних наночастинок срібла, отриманих методом фотостимульованого відновлення іонів срібла із сольового розчину (AgNO3). Показано, що використання світлових потоків є ефективним способом модифікації геометричних параметрів отриманих наночастинок завдяки їхній властивості поглинати випроміню- вання певної довжини хвилі. Це дає змогу зміщувати робочий діапазон довжин хвиль до довгохвильовішої області спектра.

Structural and Kinematic Synthesis of the 1-DOF Eight-Bar Walking Mechanism with Revolute Kinematic Pairs

Problem statement. The use of existing and the most widespread drives (wheeled and caterpillar one) is sometimes limited by complicated operational conditions while moving on rough terrain. The mentioned drives require a relatively flat surface to be operated effectively. A rocky or a hilly terrain imposes the demand of the use of alternative types of drives, in particular, walking ones.

Порівняльний аналіз віброударних резонансних систем дво- та тримасової структури з лінійним тертям

The optimization model based on the criteria of energy efficiency of vibration systems is considered. This criterion is presented as the ratio of maximum of the working mass acceleration to consumption power of system. Optimization task is added of constraints that determine the technological aspects of vibrational resonant type - the width of the resonance zone, coefficient asymmetry of acceleration, maximum acceleration of the working mass. Searching of stiffness of asymmetric piecewise linear elastic properties at the basic of synthesis is entrusted.

Технологія синтезу термітних жароміцних сталей з карбідним зміцненням

В результаті проведених теоретичних та експериментальних робіт встановлена можливість синтезу жароміцних сталей металотермією. Виявлено вплив металотермічного методу синтезу на особливості мікроструктури і фазового складу термітних сталей. Встановлені для синтезованих термітних аналогів промислових марок жароміцних сталей 40Х15Н7Г7Ф2МС та 37Х12Н8Г8МФБ механічні та службові властивості, їх залежність від температури та вплив зерна сплаву на властивості термітного матеріалу.