спиртові дріжджі

Морфологічні властивості спиртових дріжджів в умовах низьких температур

The effect of low temperatures on the morphological properties of alcohol yeast is investigated. The results showed that the lowest degree of damage of yeast cells in the investigated temperature range can be achieved at temperature of -30 оC. 
Досліджено  вплив  низьких  температур  на  морфологічні  властивості  спиртових дріжджів.  Результати  показали,  що  найнижчого  ступеня  пошкодження  дріжджових клітин  у  дослідженому  інтервалі  температур  можна  досягнути  за  температури кріоконсервування -30 оС. 

Стимулятори ферментативної активності спиртових дріжджів

Досліджено вплив католіту, аноліту та нутрієнту Quickferm Nutri 1200 на
ферментативну активність спиртових дріжджів Deltafеrm AL-18. Показано, що католіт,
аноліт та нутрієнт підвищують біосинтетичну та ферментативну активність досліджу-
ваних дріжджів. Генерування дріжджів з додаванням електрохімічно активованої води
підвищує питому швидкість розмноження на 25–49%, що дозволяє скоротити тривалість
культивування на 6 год. Встановлено, що використання нутрієнта Quickferm Nutri 1200