температура

PROCESSES OF HEAT AND MASS TRANSFER IN GAS AND HEAT PROTECTIVE SUIT WITH ICE-WATER COLD-STORAGE ACCUMULATORS

The article dwells on the mathematical model of heat and mass transfer processes in „environment-protective clothing-human” system which takes into account simultaneous penetration of ambient heat and toxic chemicals in the multi-layer membrane of garments with air gap. On the basis of this model, the parameters of a gas and heat protective suit are reasonably defined.

Аналітичний огляд реперних точок температури

Здійснено аналітичний огляд реперних точок температури МТШ-90, що ґрунтуються на основних і вторинних реперних точках температури. Кількість реперних точок температури обмежена, це призводить до того, що виникають великі температурні проміжки між реперними точками температури. Розглянуто переваги та недоліки використання евтектичних стопів як робочого матеріалу реперної точки температури, використання яких дасть змогу істотно зменшити температурні проміжки в МТШ-90.  

Вдосконалення двопровідних терморезистивних перетворювачів з комутаційним інвертуванням зразкових струмів

Вдосконалено метод компенсації впливу опорів ліній зв’язку в двопровідних терморезистивних перетворювачах на основі комутаційного інвертування зразкового вимірювального струму. Для збільшення швидкодії та зменшення впливу перехідних комутаційних процесів застосовано аналогові запам’ятовувальні пристрої на входах ліній зв’язку. Розроблено структурну і принципову схеми терморезистивного перетворювача. Проаналізовано залежності коефіцієнта послаблення впливу опорів ліній зв’язку від похибки зразкових струмів.

Зони низьких сейсмічних швидкостей в земній корі і їх петрофізичні особливості

У земній корі (Н=5-20 км) зони низьких швидкостей (ЗНШ) можуть мати термобаричну природу. Вони виникають і змінюються залежно від глибинних температурних градієнтів і температурних потоків. На конфігурацію ЗНШ фізичні зміни параметрів порід впливають більше, ніж мінеральний склад. У земних надрах з низькими температурами і тепловим потоком наявність ЗНШ мало ймовірна.

Система контролю температури та вологості на базі PSOC з використанням наноструктурованих давачів

Спроектовано спеціалізовану систему з мікропроцесорним обробленням сигналу на базі перепрограмованої системи на кристалі PSoC для контролю таких параметрів середовища, як температура та відносна вологість з використанням розроблених наноструктурованих давачів. Розроблено базу даних для реєстрації, зберігання та аналізу параметрів стану довкілля.

Моделювання температурних режимів у електричних пристроях неоднорідної структури

Розглядається побудова математичної моделі процесу теплообміну для електричного пристрою неоднорідної структури та знаходження аналітико-числового розв’язку відповідної крайової задачі теплопровідності.

Теплові явища при електрофрикційній розрізці заготовок

Представлений спосіб електрофрикційної розрізки заготовок дисковими пилами тертя. Розглянуті особливості теплових явищ при обробці та розроблена математична модель з розрахунку контактної температури в зоні різання, в якій враховуються скла- дні теплофізичні умови і режими обробки, що дозволить проводити управління проце- сами теплоутворення та якістю обробленої поверхні.

Теплообмін між гільзою термоперетворювача та стінкою трубопроводу в системах обліку природного газу

Досліджено точність вимірювання температури потоку природного газу в системах його обліку. Виконано дослідження впливу теплообміну між гільзою термоперетворювача та стінкою трубопроводу на точність вимірювання температури потоку газу. Запропоновано математичну модель для розрахунку додаткової систематичної похибки вимірювання температури потоку газу, зумовленої теплообміном між гільзою термоперетворювача та стінкою трубопроводу. Виконано порівняння результатів розрахунку цієї похибки з відповідними експериментальними значеннями.