важкі метали

ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE AIRPORT IMPACT AREA–CASE STUDY OF THE BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT

The paper presents the analysis of soil and phytomass contamination due to the functioning of air transport. The major issues revealed include extremely high level of soil contamination with petroleum products and an increased content of heavy metals both in soil and phytomass. The toxicity testing has demonstrated considerable pathogenic potential of soil from the airport area.

 

ASSESSMENT OF HEAVY METAL CONTAMINATION OF THE TECHNOECOSYSTEM OF THE KAKHOVKA MAIN CANAL OF THE KAKHOVKA IRRIGATION SYSTEM

In the present study, the authors demonstrate the accumulation of heavy metals in water and soft tissues of bivalve mollusks (Dreissena polymorphaDreissena bugensis) in the Kakhovka Main Canal within the Kherson and Zaporizhzhia regions (Ukraine) in the summer season (July–August 2018). The average metal concentrations in water decrease in the following order: Ni>Zn>Cr>Co>Cu>Cd.

ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ТРИАЗЕНІВ АНТРАХІНОНОВОГО РЯДУ

Важкі метали в навколишньому середовищі викликають потенційну загрозу через їх потенційну агресивність, токсичність і рухливість у ґрунті. Цеоліти використовуються в якості адсорбентів для запобігання потенційно токсичного забруднення важкими металами, що виникає внаслідок дії промислових викидів. Ці матеріали характеризуються високою катіонообмінною ємністю (ЦВК) і мають незбалансований негативний заряд каркасу, що сприяє їхній потенційній утилізації в іммобілізації катіонів металів. Вони широко використовуються в лабораторних дослідженнях і промислових умовах.

INVESTIGATION OF MIGRATION OF HEAVY METALS IN THE SOIL ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE OF COPPER SULFATE

The problem of permanent and prolonged pollution of soils by various kinds of pollutants, in particular heavy metals, was analyzed. Experimental investigations of penetration of copper sulfate into a vertical soil profile have been carried out. The adsorption capacity of the sandy environment of copper sulfate
was experimentally determined.

ECOLOGICAL AND GENETIC MONITORING OF THE AGRO - AND BIODIVERSITY OF THE COASTAL ZONE OF WESTERN GEORGIA

The intensity of heavy metals, natural and anthropogenic radionuclides are studied in the cultivated plants and soil in the vicinity of the western coast of Georgia. It is shown that the intensity of their accumulation depends on the type of plant, the place of sampling and the ecological zone. The highest rate of natural radionuclides is 40K, and the lowest - 226Ra, from the technogenic radionuclides the high-quality activeness is characterized to 137Cs, and its accumulation is the highest in the soil. From the hard metals, the plants most actively absorb lead and cadmium.

RESULTS OF THE DRINKING WATER ECOLOGICAL MONITORING ON THE TERRITORY OF THE AJARA AUTONOMOUS REPUBLIC

The research represented in the given work concerns studying the organoleptic, chemical and microbiological indicators in the drinking water on the territory of the Ajara Autonomous Republic. Particularly, among the organoleptic indicators the scent, taste and color of the drinking water have been
determined; as for the chemical indicators – pH, ammonia and nitrite- and out of the heavy metals – lead, arsenic, cadmium and zinc have been determined.

АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ СУБСТРАТІВ ОПАЛОГО ЛИСТЯ У ВЕРМИКУЛЬТИВУВАННІ

Сьогодення вимагає використання новітніх технологій в утилізації сміття, особливо таких біовідходів як опале листя, оскільки воно може акумулювати різноманітні шкідливі сполуки, в тому числі важкі метали. Одним із методів його переробки є компостування. З іншого боку, це листя можна використати для покращення стану грунту шляхом біоконверсії. Власне перспективним напрямом для реалізації поставленого завдання є використання технології вермикультивування із залученням червоних каліфорнійських червяків.

ДИНАМІКА АДСОРБЦІЙНОГО РОЗДІЛЕННЯ СУМІШІ ІОНІВ Сu2+ТА Сr3+ В АПАРАТІ КОЛОННОГО ТИПУ

У статті представлено експериментальні дослідження адсорбційної ємності цеоліту щодо іонів Сu2+та Сr3+ в апараті колонного типу. Представлено порівняння теоретичних розрахунків та результатів експериментальних досліджень процесу сумісної адсорбції іонів купруму та хрому цеолітом в динамічних умовах. Приведено експериментальні дані динаміки адсорбції іонів купруму та хрому цеолітом в апараті колонного типу. Встановлено час захисної дії та час проскоку для різної висоти сорбенту.

ADSORPTION OF Cu (II) and Cr (III) IONS FROM AQUEOUS MEDIUM IN FIXED BED COLUMN

The adsorption of Copper (II) and Chromium (III) from aqueous solution by natural zeolite was investigated in fixed bed column. The effects of selected operating parameters such as flow rate and bed depth were evaluated. The breakthrough data are fitted well to Bed Depth Service Time (BDST) and Thomas models with high correlation coefficient, R2 = 0,91. The results showed that zeolite can be an effective adsorbent for Copper (II) and Chromium (III) removal.

RESEARCH OF MIGRATION PATTERNS OF HEAVY METALS IN THE SOIL ENVIRONMENT IN THE AREA OF PHOSPHOGYPSUM STORAGE INFLUENCE

The paper is focused on the research of migration process of heavy metals in the soil environment in the area of phosphogypsum storage in Sumy region. In the profile of the gray forest soils the corresponding genetic horizons were identified. The various structures of compounds containing heavy metals were detected in the samples by the diffractometric analysis. The increased gross content of lead in comparison with the background concentration in allocated humus and illuvial horizons has been determined.