Аналіз чинного законодавства, яке спрямоване на боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проблема наркоманії є глобальною для суспільства, оскільки за сутнісною ознакою є більше соціально-економічна, ніж медичнно-правова, що потребує боротьби не з наркоманами, а саме з наркоманією як із явищем. Вони реалізуються через державну політику як цілеспрямовану діяльність публічних і приватних структур, співпраці з громадянським суспільством із розробленням та реалізацією методів, механізмів та інструментів дії правової, економічної, соціальної, психологічної, медичної та інших складових і є оптимальним синтезом об’єктивних тенденцій суспільного розвитку і суб’єктивних суджень людей про власні інтереси в суспільстві. Державно-правова політика щодо запобігання, протидії та боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів має формуватися як за збалансованими підходами, чітко визначеними цільовими установ- ками, спрямованими на істотне скорочення немедичного вживання наркотиків, так і для усунення фінансових, організаційних, технічних, інформаційних та інших передумов функціонування наркозлочинності. Державна політика України щодо запобігання та протидії наркоманії є органічним поєднанням двох складових: боротьба із злочинністю та політика у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. За часів незалежності вона пройшла складний шлях розвитку, було прийнято низку нормативно-правових актів щодо регулювання та правозастосовної діяльності, мали місце численні недоліки і прорахунки в законодавчому полі, не вирізнялися системністю й послідовністю дії влади в адекватному реагуванні на зовнішні і внутрішні наркозагрози.

1. Kry`minal`no-pravovi problemy` borot`by` z rozpovsyudzhennyam narkomaniyi[Criminal law problems in
combating the spread of drug addiction]. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3091 2. Pro
vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny` “Pro obig v Ukrayini narkoty`chny`x zasobiv, psy`xotropny`x rechovy`n, yix
analogiv i prekursoriv”[ On Amendments to the Law of Ukraine “On Circulation in Ukraine of Narcotic Drugs,
Psychotropic Substances, Their Analogues and Precursors”]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/863-14 3.
Pro zatverdzhennya planu zaxodiv na 2019-2020 roky` z realizaciyi Strategiyi derzhavnoyi polity`ky` shhodo
narkoty`kiv na period do 2020 roku[On approval of the action plan for 2019-2020 for the implementation of the State
Drug Policy Strategy for the period up to 2020 ]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1 %80 4.
Pro zaxody` proty`diyi nezakonnomu obigu narkoty`chny`x zasobiv, psy`xotropny`x rechovy`n i prekursoriv ta
zlovzhy`vannyu ny`my`[On measures to combat illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and
precursors and their abuse]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0 %B2 %D1 %80.

Levitska O. "Analysis of the current legislationaimed at comba ting illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/analysis-current-legislationaimed-comba-ting