Проблема буття людини: цивілізаційно-правовий підхід

2017;
: pp. 88 - 96
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті на основі цивілізаційного підходу ґрунтовно проаналізовано питання буття людини. Запропонований підхід вирішення проблеми цілісності буття людини дає можливість багатоплановості цього питання: питання смислу і цінності людського буття, унікальності людської природи та сутності внутрішнього світу та визначення в ньому. Визна¬чено суттєві аспекти цілісності особистості, здійснено аналіз та уточнено поняття цілісності буття людини у психолого-антропологічному та філософсько-правовому контекстах. Доведено, що науковець має виходити з природи та сутності особистості як певної системи знань, що потребує своєї інтерпретації в плані самоорганізації щодо вимог, закономірностей розвитку людського буття та цивілізації зокрема.

1. Harasymiv T. Z. Pryroda lyudyny v konteksti tsyvilizatsiynoho pidkhodu [Human nature in the context of civilized approach]. Journal of Kharkov University of Internal Affairs. Kharkov: HNUVS Publ, 2007. Vol 37. Pp. 18-27. 
2. Bekeshkina I. E. Struktura lichnosti: metodologicheskii analiz [Personality structure: methodological analysis]. Kiev : Naukova dumka Publ, 1986. 129 p. 

3. Kul'tura. Ideolohiya. Osobystist' : metodoloho-svitohlyadnyy analiz [Culture. Ideology. Personality: methodological and ideological analysis]. L. Huberns'kyy, V. Andrushchenko, M. Mykhal'chenko. Kiev: Znannya Ukrayiny Publ, 2002. 272 p. 

4. Psikhologiya lichnosti : slovar'-spravochnik [Psychology of personality: dictionary-Directory]. pod red. P. P. Gornostaya i T. M. Titarenko. Kiev : Ruta Publ, 2001. 320 p. 

5. Uells G. Krakh psikhoanaliza : ot Freida k Frommu [The collapse of psychoanalysis from Freud to Fromm]. Moskov, 1968. P. 114.  

6. Teoriya lichnosti [The theory of personality]. pod red. prof. V. F. Serzhantova. Leningrad : Izd-vo Leningrad. un-ta Publ. 1982. pp. 29–34. 

7. Hornostay P. P. Psykholohichni roli v strukturi osobystosti [The psychological role in the structure of the individual]. Scientific studies of social and political psychology. Kiev, 2000. Vol. 2 (5). pp. 104–111. 

8. Reinval'd N. I. Lichnost' kak predmet psikhologicheskogo analiza [Personality as a subject of psychological analysis]. Khar'kov : Izdatel'skoe ob"edinenie “Vishcha shkola” pri Khar'kovskom gosudarstvennom universitete Publ. 1974. 164 p. 

9. Filosofs'kyy slovnyk [Philosophical Dictionary]. za red. V. I. Shynkaruka. Kiev : Holovna redaktsiya radyans'koyi entsyklopediyi Publ. 1986. 798 p. 

10. Anan'ev B. G. Izbrannye psikhologicheskie trudy [Selected psychological works]. v 2 t. Moskov: Pedagogika Publ, 1980. Vol. 1. 229 p. 

11. Filosofiya : pidruchnyk [Philosophy: Textbook]. za zah. red. prof. M. I. Horlacha, prof. V. H. Kremenya, prof. V. K. Rybalka. Kharkiv : “Konsum” Publ, 2001. 671 p. 

12. Demin M. V. Problemy teorii lichnosti [Problems of the theory of personality]. Moskov: Izd-vo Mosk. un-ta Publ, 1977. 167 p. 

13. Platonov K. K. Struktura i razvitie [The structure and development of personality]. Moskov: “Nauka”Publ, 1986. 256 p. 

14. Gornostai P. P. Sotsializatsiya lichnosti i psikhologicheskie roli : materialy yubileinoi konferentsii “Anan'evskie chteniya–97” [Socialization of personality and psychological role: materials Jubilee Conference "Anan'evskij read 97"]. “Teoreticheskie i prikladnye voprosy psikhologii”. SPb Publ, 1997. Vup. 3. Ch. 1. pp. 325–334. 

15. Markov B. V. Filosofskaya antropologiya: ocherki istorii i teorii [Philosophical Anthropology: Essays on History and Theory]. SPb. : Izdatel'stvo “Lan'” Publ, 1997. 384 p. 

16. Khantington S. Stolknovenie tsivilizatsii ili pereustroistvo miro-vogo poryadka [The clash of civilizations or a reorganization of the world order]. Pro et contra. 1997. Vesna. pp. 114–147. 

17. Istoriya filosofiyi. Problema lyudyny ta yiyi mezhi : navchal'nyy posibnyk [The history of philosophy. The problem of man and its limits: a tutorial]. N. Khamitov, L. Harmash, S. Kyrylova ; pid red. N. Khamitova. Kiev: Naukova dumka Publ, 2000. 272 p. 

18. Harasymiv T.Z. Pryrodni ta sotsial'ni determinanty formuvannya deviantnoyi povedinky   lyudyny: filosofs'ko-pravovyy vymir: monohrafiya [Natural and social determinants of formation of deviant human behavior, philosophical and legal aspects: monograph] L'viv: L'vivs'kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav Publ, 2012. 420 p.
 

C. Habakovs'ka, T. Harasymiv «Problem human existence: civilization-legal approach» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/problem-human-existence-civilization-legal