Церковне право Греко-католицької церкви в контексті державно-правового устрою Австро-Угорщини: партнерська співпраця чи конфлікт інтересів (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто правове регулювання відносин Української Греко-католицької Церкви з органами державної влади Австро-Угорської імперії на заключному етапі перебування західноукраїнських земель в складі цього державного утворення (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

1. Elektronnyy resurs. – Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki /% D0 % A2%D1%8
0%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
2. Elektronnyy resurs. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0% BD%D0%BD%
D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1
%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%86%D0%B5%D1 %80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
3. Bachyns'kyy Oleksandr. Pravo tserkovne [Right church] L'viv: Biblioteka Stavropihiys'koho instytutu, 1900. 766 p.
4. Malytskyy P.Y. Istoriya khristianskoy tserkvi. Vypusk vtoroy. Epokha vselenskykh soborov i razd'leniya tserkvey (313–1054). [History of the Christian Church. Release of the second. Epoch of Ecumenical Councils and Divisions of Churches (313–1054).]. Tula: Tipohrafiya E.N. Druzhynynoy, 1912. 309 p., karty.
5. Makarchuk V.S. Zahal'na istoriya derzhavy i prava zarubizhnykh krayin: navch. posibnyk [General History of State and Law of foreign countries: teach. manual]. Vydannya 8-me dopov. Kiev: Atika Publ; Kharkiv: Pravo Publ, 2015. 624 p.
6. Romanovych-Slavatynskyy A. Posobie dlya izucheniya russkaho hosudarstvennaho prava. po metodu istoriko-dohmaticheskomu. Vypusk' perviy. [Possession for the study of Russian state law. By the historical-dogmatic method. Issue the first.]. Kiev': V' universytet·skoi tipohrafii, 1871. 286 p.
7. Boyko I. Y. Rol' ukrayins'koyi hreko-katolyts'koyi tserkvy u vidrodzhenni Ukrayins'koyi derzhavnosti [The role of the Ukrainian Greek Catholic Church in the revival of Ukrainian statehood]. Relihiynyy chynnyk v istoriyi prava, derzhavy ta yurydychnoyi dumky. Materialy XXXIV istoryko-pravovoyi konferentsiyi. 26–29 travnya 2016 r., m. Tysmenytsya. Kyyiv – Kherson, 2016, pp. 76–87.
8. Shandra R. S. Pravovyy status popivstva u zakhidnoukrayins'kykh selakh volos'koho prava (XIV–XVIII st.) [Legal status popivstva villages in Western Walnut rights (XIV–XVIII century)]. Relihiynyy chynnyk v istoriyi prava, derzhavy ta yurydychnoyi dumky. Materialy XXXIV istoryko-pravovoyi konferentsiyi. 26–29 travnya 2016 r., m. Tysmenytsya. – Kyyiv – Kherson, 2016, pp. 318–323.
9. Pirko V. O. Halyts'ke selo naprykintsi XVII – v pershiy polovyni XVIII st. (istoryko-ekonomichnyy narys za materialamy Peremyshl's'koyi zemli). [Galician village late XVII – the first half of the XVIII century. (Historical and economic essay on materials Przemysl ground)]. Donets'k: Donets'ke viddilennya NTSh, 2006. 148 p.
 

V. Makarchuk «Canon law Greek catholic churchin the state legal system Austria-Hungary,partnership or conflict interests(late. XIX – early. XX c.)» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-2-number-865-14-2017/canon-law-greek-catholic-church-state-legal