Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розкрито поняття та зміст інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування. Визначено особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшу¬кового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів. Окреслено основні чинники, які впливають на процес оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.

1. Mizhnarodna policejska encyklopedija: u 10 t. [International Police Encyclopedia: in 10 Vol.]. vidp. red. V. V. Kovalenko. Je. M. Moisjejev. V. Ja. Tacij. Ju. S. Shemshuchenko.  T. 6. Operatyvno-rozshukova dijalnist policii (milicii). Kyiv. Atika Publ. 2010. 1128 p. 
2. Afanasjev K.K. Organizacijno-pravovi formy vzajemodii milicii gromadskoi bezpeky z operatyvnymy pidrozdilamy OVS Ukrai’ny. navch. posibnyk [The organizational forms of interaction with the public security police operational units ATS Ukraine]. K. K. Afanasjev, V. V. Gostjev. Lugansk. LAVS Publ. 2005. 198 p. 
3. Ortynskyj V. L. Struktura ta infrastruktura orhanizovanoyi ekonomichnoyi zlochynnosti: operatyvno-rozshukova kharakterystyka [The structure and infrastructure of organized economic crime, operational search characteristics]. Odeskyj instytut vnutrishnih sprav Publ.  2004. Vol. 1. pp. 45–55. 
4. Kratkyj slovar ynostrannyh slov [Short dictionary of foreign words]. Pod. red. S. M. Lokshynoj. Moskva. Delo Publ. 1976. 420 p. 
5. Osnovy borby s organyzovannoj prestupnostju [Fundamentals of the fight against organized crime]. Pod red. V. S. Ovchynskogo, V. E. Emynova, N. P. Jablokova. Moskva. YNFRA-M Publ. 1996. 468 p. 
6. Zhuravel V. A. Problemy teorii ta metodologii kryminalistychnogo prognozuvannja [The problems of theory and methodology of criminality prediction].  Harkiv. Pravo Publ. 1999. 140 p.
7. Ovchynskyj S. S. Prognosticheskie osnovy operativno-rozysknoi taktiki. Operativno-rozysknaya deyatel’nost’ [Prognostic bases of operational-search tactics. Operational-search activity]. Uchebnyk pod red. K. K .Gorjaynova, V. S. Ovchynskogo, A. Ju. Shumylova. Moskva. YNFRA Publ. 2002. pp. 702–721. 
8. Veroyatnostnoe prognozirovanie deyatel’nosti cheloveka [Probabilistic prediction of human activity]. Moskva. Nauka Publ. 1977.  420 p. 
9. Nykyforchuk D. J. Dokumental’ne oformlennya zaminy narkotychnykh zasobiv na lehal’nyy vantazh pid chas zdiysnennya yikh kontrol’noho provadzhennya [Documentation zamyny the legal narcotics shipment during the proceedings of control]. Kyiv. Naukovyj visnyk Kyivskogonacio nalnogo universytetu vnutrishnih sprav Publ. 2007. Vol. 3. pp.14–18.
10. Nykyforchuk D. J. Mizhnarodnyy narkobiznes ta yoho vplyv na kryminal’nu sytuatsiyu v Ukrayini [International drug trafficking and its impact on the situation in Ukraine]. Kyiv. Mizh. naukovo-dosl. centr z problem borot’by z org. Zlochynnistju i korupcijeju Publ. 2005. pp. 71–77. 
11. Nykyforchuk D. J. Deyaki aspekty borot’by z orhanizovanoyu zlochynnistyu. D. J. Nykyforchuk, O. M. Snicar, V. O. Zhuk [Some aspects of the fight against organized crime]. Kyiv. Naukovyj visnyk Nacionalnoi akademii vnutrishnih sprav Ukrainy Publ. 2003. Vol. 2. pp. 19–24. 
12. Postika I. V. Operatyvno-rozshukove prohnozuvannya ta operatyvno-analitychnyy poshuk u borot’bi z orhanizovanoyu zlochynnistyu, shcho suprovodzhuyet’sya korumpovanymy zvyazkamy [Search operations and operational forecasting and analytical search in the fight against organized crime, accompanied by corrupt ties]. I. V. Postika, L. I. Arkusha. Teoriya operatyvno-sluzhbovoyi diyal’nosti pravookhoronnykh orhaniv Ukryiny. Naukove vydannja. Zagol. red. prof. Regulskogo. Lviv. Lviskyj instytut vnutrishnih sprav pry NAVS Ukrainy Publ. 2000. pp. 218–224.

V. Ortinski «Features of the informative providing of operativelysearchprognostication in counteraction to the crimesin the field of appeal of narcotic facilities» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15-2017/features-informative-providing-operatively