Право соціального забезпечення як галузь національного права

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Україна, ставши на шлях незалежності та побудови правової держави, спрямувала
свою діяльність на формування національного права. А звідси вивчення проблем
формування та розвитку такої галузі права як соціальне забезпечення – одне з головних
завдань юридичної науки. Це зумовлено тим, що за допомогою норм цієї галузі
проходить реалізація людиною та громадянином своїх найважливіших соціальних прав.
Поряд із цим, успішне вирішення завдань правотворчої та правозастосовної діяльності в
сфері соціального забезпечення великою мірою залежить від стану галузевої правової
науки. Вона покликана доводити нерозривний зв’язок усіх елементів предмета
регулювання цієї галузі права, наявність загальних принципів правового регулювання,
обґрунтувати допустиму галузеву диференціацію за об’єктивними ознаками, що в
кінцевому результаті дасть можливість сконструювати єдиний галузевий кодифіка-
ційний нормативний акт, з відповідним обґрунтуванням кожного його положення.

1. Osnovы trudovoho zakonodatelstva SSSR [Fundamentals of labor legislation of the USSR]:
ucheb. Posobye neiuryd. spets. vuzov / A. D. Zaikyn, E. Y. Voilenko, Heikhman. 2-e yzd., pererab. y dop.
Moskva: Vыsshaia shkola, 1985. 240 p. 2. Smoliarchuk V. Y. Ystochnyky sovetskoho trudovoho prava
[Sources of Soviet labor law]. M.: Yuryd. lyt, 1978. 168 p. 3. Shebanov A. F. Systema otriasly
zakonodatelstva, osnova postroenyia [System of the branch of legislation, the basis of the construction].
Pravovedenye. 1976. No. 4. P. 15–25. 4. Krasavchykov O. A. Systema prava y systema zanonodatelstva
(obshchestvenno-pravovoi aspekt). [The system of law and the system of legalization (social-legal aspect)]
Pravovedenye, 1975. No. 2. P. 62–71. URL: http://www. law. edu. ru/article/article. asp?articleID=1135857.
5. Teoryia hosudarstva y prava [The theory of state and law]. Pod red. K. A. Mokycheva. M., Yzd.
“Iurydycheskaia lyteratura”, 1965, 519 p. URL:http://www. law. edu. ru/article/article. asp?
articleID=1132115. 6. Smyrnov, O. V. Osnovnыe pryntsypы sovetskoho trudovoho prava [The basic
principles of Soviet labor law]. M.: “Iurydycheskaia lyteratura”, 1977, 215 p. 7. Alekseev S. S. Obshchaia
teoryia sotsyalystycheskoho prava . [The general theory of socialist law]: Kurs lektsyi: Uchebnoe posobye:
V 4-kh vыp. Sverdlovsk, 1963–1966. Vыp. 1: Vvedenye; Sushchnost sotsyalystycheskoho prava. 1963.
265 p. 8. Problemы Obshchei chasty prava sotsialnoho obespechenyia [Problems of the General Part of
the Right to Social Security]. Akatnova M. Y., Antypeva N. V., Astrakhantseva E. V., Blahodyr A. L.,
Suleimanova F. O. Pod obshchei redaktsyei: Э. H. Tuchkova. M.: Yzdatelstvo Prospekt, 2017. 459 p.
9. Pavlov Y. V. O systeme sovetskoho sotsyalystycheskoho prava. [On the system of Soviet socialist law. ]
Sovetskoe hosudarstvo y pravo. 1958. No. 11. P. 3-18. URL:https://lawbook. online/istoriyaprava/
stati4221. html. 10. Andreev V. S. Pravo sotsyalnoho obespechenyia v SSSR. [The right to social
security in the USSR]. M., Yuryd. lyt., 1980. 311 p. URL:https://www. twirpx. com/file/2592852/.
11. Lantsev M. S. Sotsyalnoe obespechenye v SSSR (эkonomycheskyi aspekt). [Social Security in the
USSR (Economic Aspect)]. M.:Ekonomyka, 1976. 142 p. 12. Afanasev V. H. Systemnost y obshchestvo
[System and society]. M.:Polytyzdat, 1980. 334 p. 13. Zakharov M. L. Predmet y systema prava
sotsialnoho obespechenyia. [Subject and system of social security law]. Voprosы sotsialnoho
obespechenyia. Vыp. IKh. M., 1976. p. 7–14. 14. Blahodyr A. L. Systema prava sotsialnoho
obespechenyia [Social Security Law System]: avtoreferat dyssertatsyy na soyskanye uchenoi stepeny
doktora yurydycheskykh nauk. Spetsyalnost 12. 00. 05 - trudovoe pravo ; pravo sotsialnoho
obespechenyia. M., 2014. 50 p. URL:http://law. edu. ru/book/book. asp?bookID=1580201.

Harasymiv T. "The right of social security as a national law" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20-2018/right-social-security-national-law