Tamara Vasylinycz

Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky
32, Ostroz’kogo Str., Vinnytsia, Vinnytsia region, 21000, Ukraine