V. Sorokhtey

Lviv Polytechnic National University, department of Highways and Bridges