Використання кавітаційних технологій для очищення стічних вод пивоварні

Досліджено вплив ультразвукової кавітації в атмосфері кисню, азоту, суміші азоту та кисню у співвідношенні 1:1 на процес руйнування органічних забруднень стічних вод пивоварні. Встановлено, що найвищу ефективність проявляє барботування азоту в ультразвуковому полі на стоки пивоварної промисловості. Кавітаційний процес руйнування органічних сполук у стічних водах можна описати, застосувавши кінетичне рівняння першого порядку. Розраховано ефективні константи руйнування органічних забруднень у стічних водах пивоварні, що підтвердило ефективність подачі азоту в кавітаційну зону.

The influence of ultrasound cavitation in an atmosphere of oxygen, nitrogen, a nitrogen and oxygen a ration 1:1 on the destruction of organic contaminants of wastewater brewery was investigated. It has been determined that the highest efficiency of bubbling nitrogen in the mixture of ultrasound field on the brewing industry. Cavitation destruction of organic compounds in wastewater can described by applying a first – order kinetic equation. The effective constant destruction of organic contaminants in wastewater brewery was calcblated, which confirmed the efficiency of supply nitrigen into cavitation zone.

1.Шевчук Л.І. Кавітація. Фізичні, хімічні, біологічні та технологічні аспекти: монографія / Л.І.Шевчук, В.Л.Старчевський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014-376 с. 2.Долінський А.А. Використання кавітаційних технологій при обробці рідких гетерогенних систем / А.А. Долінський, Л.Ю. Авдєєва, Є.К. Жукотський, А.А. Макаренко // Наукові праці. Одеська національна академія харчових технологій. -2014 – випуск 45, Т.3. С.9–13. 3.Шевчук Л.І. Низькочастотні віброрезонансні кавітатори: монографія /Л.І. Шевчук, О.І. Строган, В.Л. Старчевський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.  – с.120 – 123. 4.Знак З.О.  Розроблення кавітаційно-флотаційного процесу очищення стічних вод в аспекті реалізації сучасних концепцій синтезу хіміко-технологічних систем / З.О. Знак, Ю.В. Сухацький, Р.В. Мних // Вісник національного університету « Львівська політехніка» №787– 2014.–с. 75–79. 5. Савка І.М. Застосування ультразвуку для очищення стічних вод з різними типами забруднень / І.М. Савка, Л.І. Шевчук, І.Є. Никулишин, З.Г. Піх// Вісник національного університету «Львівська політехніка» №609-2008.–С.197 – 200. 6.S. Nasseri Determination of the ultrasonic effective nessin advanced waste water treatment / S. Nasseri, F. Vaezi, A. H. Mahvi, R. Nabizadeh, S. Haddadi // Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng. Vol. 3, No 2  2006. - pp. 109-116