Valentina Zakharchuk

Odessa National Economic University
St. Рreobrazhenskaya, 8, Odessa, Ukraine, 65000