I. Peleshchak

Lviv Polytechnic National University
12 Stepan Bandera Str., Lviv, 79013, Ukraine