Program Committee

CO-CHAIRS

Prof. Mykhailo Klymash, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Prof. Andrzej Dobrowolski, Military University of Technology, Poland

MEMBERS

Prof. Andriychuk M., (Lviv, Ukraine)
Prof. Barannik V., (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Bobitski Ya., (Lviv, Ukraine)
Prof. Bondarev A., (Lviv, Ukraine)
Prof. Bluvband Z., (Tel Aviv, Israel)
Prof. Dąbrowski T., (Warsaw, Poland)
D.Eng. Demydov I., (Lviv, Ukraine)
Prof. Druzhinin A., (Lviv, Ukraine)
Prof. Dubrovka F., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Dyvak M., (Ternopil, Ukraine)
Prof. Fedasyuk D., (Lviv, Ukraine)
Prof. Globa L., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Gotra Z., (Lviv, Ukraine)
Prof. Hahanov V., (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Ilchenko M., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Jo M., (Seoul, S. Korea)
Prof. Kaniewski P., (Warsaw, Poland)
Prof. Kryvinska N., (Vienna, Austria)
Prof. Kryzhanovskyy V., (Vinnytsia, Ukraine)
D.Eng. Kyryk M., (Lviv, Ukraine)
Prof. Kyrylenko O., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Lemeshko O., (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Lobur M., (Lviv, Ukraine)
Prof. Lukin V., (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Luntovskyy A., (Drezden, Germany)
Prof. Matuszewski J., (Warsaw, Poland)
Prof. Matviykiv O., (Lviv, Ukraine)
Prof. Modelski Y., (Warsaw, Poland)
Prof. Mosorov V., (Lodz, Poland)
Prof. Nichoga V., (Lviv, Ukraine)
Prof. Oborzhytskyi V., (Lviv, Ukraine)
Prof. Pavlikov V., (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Pavlov S., (Vinnytsia, Ukraine)
Prof. Rashkevych Y. (Kyiv, Ukraine)
Prof. Romanyshyn Y., (Lviv. Ukraine)
Prof. Rusyn B., (Lviv, Ukraine)
Prof. Sachenko A., (Ternopil, Ukraine)
Prof. Semenets V., (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Shubitidze F., (Dartmouth, USA)
Prof. Skalskyy V., (Lviv, Ukraine)
Prof. Shynkaruk O., (Khmelnitsky, Ukraine)
Prof. Stakhiv P., (Lviv, Ukraine)
Prof. Strykhaliuk B. (Lviv, Ukraine)
Prof. Telenyk S., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Toliupa S., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Voloshynovskyy S., (Geneva, Switzerland)
Prof. Vorobiyenko P., (Odesa, Ukraine)
Prof. Yakymenko Yu., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Yanovskyy F., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Yashchyshyn Ye., (Warsaw, Poland)
Prof. Zaridze R., (Tbilisi, Georgia)
Prof. Zubkov A., (Lviv, Ukraine)