O. G. Nakonechnyi

Taras Shevchenko National University of Kyiv
64/13 Volodymyrska Str., 01601, Kyiv, Ukraine