S. M. Yaroshko

Lviv Polytechnic National University