Oleg Stepanets

Donetsk National Technical University
2 Shibankova Sq, Pokrovsk, Donetsk region, 85300, Ukraine