Certain aspects of the adaptation of national transport legislation with the requirements of the european union in the field of transport

Автори: 
Serhiy Yesimov, Khrystyna Vysotskaya

In this article violates theoretical aspects of adaptation of national transport legislation to EU requirements in the transport sector and for this reason is considered the structure of the European transport law, the subject and method of legal regulation in the sphere of transport, the ratio of public law and private law aspects of the regulation of public transport relations.

  1. Синенко А. Ю. Транспорт. История правового регулирования: сб. транспортных уставов и кодексов: в 2 т. – Т.2. / А. Ю. Синенко. – М.: Изд-во “А2-А4”, 2008. – 448 с.
  2. Право Європейського Союзу: підруч. / за ред. В. І. Муравйова. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.
  3. Адміністративно-правове забезпечення діяльності транспорту України: навч. посіб. / [О. І. Остапенко, В. Л. Ортинський, М. В. Ковалів та ін.]; за заг. ред. О. І. Остапенка. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 600 с.
  4. Собакар А. О. Організаційно-правові засади державного контролю за безпекою руху наземних транспортних засобів в Україні / А. О. Собакар. – Донецьк: ДонУЕП, 2013. – 253 с.
  5. Кірпа Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспорту систему /Г. М. Кірпа. – Дніпропетровськ: Вид. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна;Арт-Прес, 2003. – 268 с.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 29–34