O. V. Pyatetskaya

Taras Shevchenko National University of Kyiv