Svitlana Madzhd

National Aviation University
1, L. Huzara Av., Kyiv, 03058, Ukraine