Olga Ratushnyak

Vinnytsia National Technical University