Value of the formal and iconological approaches for conceptualization of style problem in architecture

Автори: 
Svitlana Linda

Lviv Polytechnic National University 
12, Bandery str., 79013Lviv, Ukraine

The article deals with the principles of formal and iconological approaches in art studies by which analysis of style in architecture is made. The value of these approaches for conceptualization of style is demonstrated.

[1]    Yakimovich A.   Hienrih Wölfflin i drugie. O klassbcheskom iskussnvoznanii neklassicheskogo weka // Hienrih Wölfflin. Renessans i barokko. – SPb: Azbuka-klassika, 2004. – S. 9–70. 
[2]    Winkellmann J.-J. Pro hudoznij ideal prekrasnogo. – K.: Mystetstwo, 1990. – S. 134. 
[3]    Winkellmann J.-J. Pro hudoznij ideal prekrasnogo... – S. 134–135. 
[4]    Yakimovich A.   Hienrih Wölfflin i drugie … 
[5]    Arlslanow W. H. Istoriya zapadnogo iskusstwoznaniya XX wek. – M.: Akademicheskij proekt, 2003. – S. 56. 
[6]    Istoriya ewropejskogo iskusstwoznaniya. Wtoraya polowina XIX w. – nachalo XX w. – М.: Nauka, 1969. – S. 65–73. 
[7]    Kriwtsun O. A. Estetika. – М.: AspektPress, 2000. – S. 87. 
[8]    Medkowa E. S. Wozmoznosti pedagogicheskoj interpretacii metodologii ikonograficheskoj i ikonologicheskoj shkoly w prepodawanii mirowoj hudozestwennoj kultury [Elektronikal Sourse]: http:/www/art-education.ru/AE-magasin/archive/ nomer-2-2008/medkova/medkova-03-05-2008/htm. 
[9]    Dazina W. D. Erwin Panofskij i ego kniga “Renessana i “renessansy” w iskusstwe Zapada” – SPB, 2006. – S. 12.
[10]    [10] Puchkow A. A., Kushnerewa M. B. K renessansnym umozreniyam Erwina Panjfski. Opyt kulturologicheskich injektsij, w: Пучков А.А. Architekturowedeniye I kulturulogiya. – Kiyew: Izdatelskij Dom А.С.С, 2005. – S. 63–87. 
[11]    Yakimovich A. Hienrih Wölfflin i drugie …
[12]    Yankowskaya Y. S. Architekturnaya kompozitsiya i semiotika – genesis idej[Elektronikal Sourse] // http://archvuz.ru/ number/2004_2/pa03. 
[13]    Medkowa E. S. Iskusstwowedchiskiye metodiki w prepodawanii. – М.: Pedagogicheskij uniwersitet “Perwoje sentyabrya”, 2006. – 64 s.