Алгоритм оцінювання індивідуальної метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки

Автори: 
Микола М. Микийчук

Національний університет “Львівська політехніка"

Розроблено алгоритм оцінювання індивідуальної метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки, що дозволяє оперативно коригувати міжкалібрувальні інтервали.
***The algorithm of evaluation of individual metrology reliability of facilities of measuring technique is developed, that allows operatively to correct intergauge intervals. ***
Разработан алгоритм оценивания индивидуальной метрологической надежности средств измерительной техники, что позволяет оперативно корректировать межкалибровочные интервалы.

1. Екимов А.В. Надёжность средств электроизмерительной техники / А.В. Екимов, М.И. Ревяков // Л., Энергоатомиздат. – 1986. - 320 с. 2. Новицкий П.В. Динамика погрешностей средств измерений / П.В. Новицкий, И.А. Зограф, B.C. Лабунец //. 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Энергоатомиздат.- 1990. - С.192. 3. Микийчук М.М. Метрологічне забезпечення якості продукції на стадії виготовлення / М.М.Микийчук // Дис. докт. техн. наук. - Львів., 2012 - С.292. 4. Фридман А.Э. Теория метрологической надежности средств измерений и других технических средств, имеющих точностные характеристики/ А.Э. Фридман // Дис. докт. техн. наук. - М., 1994 - С.423. 5. Данилевич С.Б. Метрологическое обеспечение производства и качество продукции / С.Б. Данилевич, С.С. Колесников // Законодательная и прикладная метрология. — 2007. - №2. — с.6-9. 6. Данилов Е.А. Хорош ли продолжительный межповерочный интервал для теплосчётчиков при расширенном диапазоне измерения расхода / А.Е. Данилов, И.Н. Бригаденко, Г.Н. Иванова, Е.Ю Парамонова // Энергосбережение, 2003, №5 – С. 17. 7. Конюхов А.Г. Автоматизация поверки: старые подходы и перспективные принципы / А.Г. Конюхов // Измерительная техника. – 1987.- №11.-С.14-15. 8. Микийчук М.М. Засоби повірки вторинних пристроїв контактної термометрії на основі активних імітаторів опору / М.М. Микийчук // Автореф. дисерт. канд. техн. наук – Львів, 1998р. 9. Яцук В.О. Розвиток теорії та методів підвищення якості засобів вимірювальної техніки з використанням кодокерованих мір / В.О. Яцук // Автореф. дисерт. докт. техн. наук – Львів, 2004 р. 10. РМГ 74-2004 ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений. 11. ГОСТ 8.565-99. ГСИ. Порядок установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов. 12. Микийчук М.М. Актуальні питання метрологічної надійності промислових ЗВТ / М.М. Микийчук // Методи та прилади контролю якості. Науково-технічний журнал Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу. - 2009. - №23 - С. 126-129.