Olena Popovych

Lviv Polytechnic National University
Lviv, Ukraine