СИНТЕЗ ЦИКЛОПЕНТАДІЄНОВОГО ОЛІГОМЕРУ НА ОСНОВІ ФРАЦІЇ С9 РІДКИХ ПРОДУКТІВ ПІРОЛІЗУ

2018;
: 102-106
1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет „Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет „Львівська політехніка”

Коолігомеризація з використанням пероксидних ініціаторів (ініційована коолігомеризація) широко використовується в промисловості. Це дозволяє одержувати коолігомери (вуглеводневі смоли) з високим виходом і хорошими фізико-хімічними властивостями. Недоліком радикальної коаллігомеризації є висока температура процесу (453-473 К) та складність виділенняцільового продукту. Вуглеводнева смола відділяється дистиляцією непрореагованих  компонентів фракції.

Недоліки промислового методу радикальної коаллігомеризації фракції С9 можна усунути за допомогою використання низькотемпературної дисперсійної (емульсійної / суспензійної) коолігомеризації.

Дисперсійна коолігомерізація ненасичених вуглеводнів фракції C9 (емульсійна / суспензійна) забезпечує максимальний вихід продукту - до 20,0% у перерахунку на  фракцію С9. Хроматографічний аналіз показав, що на цьому етапі у реакцію коолігомеризації вступають в основному мономери стиролу та їх. У вуглеводневій суміші, що залишається після відокремлення коволігомера дистиляцією, є висококиплячий реакційний дициклопентадієн, інден, залишковий стирол та його похідні.

При температурах 453-463 К розкривається цикл (мономерізація) дициклопентадієну (ДЦПД) з утворенням двох мономерів реактивного циклопентадієну (ЦПД).

Запропоновано метод двостадійного синтезу. Перший етап - коолігомеризація вуглеводневої фракції С9 вуглеводнів у дисперсії (суспензія / емульсія) у інтервалі температур 333-353 К. На цьому етапі отримують стиреновий (ко)олігомер. Другий етап - термічна / ініціація докоолігомеризація непрореагірованих вуглеводнів з першої стадії. Температура процесу 453 К. На цьому етапі одержують коолігомер циклопентадієну з незначною часткою інших ненасичених вуглеводнів фракції С9.

Проведено інфрачервону спектроскопію отриманих коолігомерів. Встановлено, що циклопентадієновий (ко)олігомер містить незначні кількості ланок стиролу та вінілтолуолу, які не прореагували на першій стадії процесу

Досліджено водо- та хімічну стійкість циклопентадієнових (ко)олігомерів.

Встановлено можливість синтезу циклопентадієнових (ко)олігомерів на основі органічних залишків емульсійної та суспензійної олігомеризації. Порівняно фізико-хімічні характеристики циклопентадієнових смол одержаних різними способами.

1. Fuch U. Study of emulsifier nature effect on the process of hydrocarbon fraction
cooligomerization in the emulsion / U. Fuch, B. Dzinyak, R. Subtelnyy // Eastern European Journal of
Enterprise Technologies. – 2015. – Vol. 4(6). – P. 54–57. 2. Orobchuk O. M. Dyspersiina
koolihomeryzatsiia sumishi nenasychenykh vuhlevodniv fraktsii C9: avtoref. dys. na zdobuttia stupenia
kand. tekhn. nauk: spets. 05.17.04 “Tekhnolohiia produktiv orhanichnoho syntezu” / O. M. Orobchuk. –
Lviv, 2015. – 2015. – 21 s. 3. Xiong Zhongqiang. Study on the oligomerization of cyclopentadiene and
dicyclopentadiene to tricyclopentadiene through Diels-Alder reaction / Zhongqiang Xiong, Zhentao Mi,
Xiangwen Zhang // Reaction Kinetics and Catalysis Letters. – 2005. – Vol. 85. – P. 89–97. 4. Synthesis of
Cyclopentane from Dicyclopentadiene under Conditions of Concurrent Downward Flow in the Catalytic
Zone of a Reactive Distillation Units / A. Baiguzing, A. Burmistrov, A. Irdinkin, P. Filina, M. // Kataliz v
promyshlennosti. – 2018. – Vol. 18. – P. 6–12. 5. Copolymerization of cyclopentadiene with styrene by
methylaluminoxane catalyst / Hou J., Zhang D., Lin R., Zhang D., Wang S. and Sun W.-H. // Polym. Adv.
Technol. – 2006. – Vol. 17. – P. 486–490. 6. Bondaletov V. H. Yspolzovanye zhydkykh produktov pyrolyza
uhlevodorodnoho syria v synteze neftepolymernykh smol / V. H. Bondaletov, L. Y. Bondaletova, Nhuen Van
Tkhan // Uspekhy sovremennoho estestvoznanyia. – 2015. – No. 1(7) – S. 1130–113. 7. Dvostadiinyi sposib
initsiiovanoi koolihomeryzatsii nenasychenykh vuhlevodniv fraktsii S9 / O. M. Orobchuk, R. O. Subtelnyi,
Z. Iu. Maresh, B. O. Dziniak // Visnyk Natsionalnoho universytetu „Lvivska politekhnika” “Khimiia,
tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia”. – 2014. – No. 787. – S. 154–159. 8. Orobchuk O. M.
Vyvchennia vplyvu dozuvannia initsiatora na protses suspenziinoi koolihomeryzatsii vuhlevodnevoi fraktsii /
O. M. Orobchuk, R. O. Subtelnyi, B. O. Dziniak // Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohyi
“Tekhnolohyy orhanycheskykh y neorhanycheskykh veshchestv”. – 2014. – No. 4/6 (70). – S. 14–18.