Відкритий доступ

Видання "Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія "Проблеми економіки та управління" дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщують на веб-сторінці Журналу безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера, а також через систему національних бібліотек поширюють і зберігають в них на паперових і електронних носіях. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей Журналу надано кожному охочому на офіційному сайті Журналу у розділі Архів видання.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від Budapest Open Access Initiative (BOAI). Ліцензійна політика Журналу співвимірна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Видання "Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія "Проблеми економіки та управління"" працює за ліцензією Creative Commons Attribution  International CC-BY. Це дає змогу читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому науковому виданні.

Основні принципи роботи редакційної колегії Журналу

Робота редакційної колегії Журналу базується на таких основних принципах:

 • об'єктивності та неупередженості щодо відбору статей для їх опублікування;
 • високої вимогливості до якості та достовірності наукових досліджень;
 • обов'язкового контролю якості (рецензування) рукописів статей;
 • дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо опублікування статей;
 • доступності та оперативності у спілкуванні з авторами;
 • строгого дотримання авторських і суміжних прав.

Об'єктивність та неупередженість. Редакційна колегія видання "Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія "Проблеми економіки та управління"" у своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб. Водночас, редакційна колегія Журналу заохочує та спонукає авторів статей дотримуватись належного рівня формальних і етичних вимог до підготовки рукописів статей й опублікування статей, які подають до редакції Журналу.

Висока вимогливість до якості наукових досліджень. Редакційна колегія видання "Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія "Проблеми економіки та управління" дотримується таких правил підтримки публікацій:

 • неухильне дотримання основних принципів видання: науковості, об'єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значущих інноваційних досліджень;
 • безумовна лояльність до всіх суб'єктів творчого процесу, які беруть участь у створенні Журналу – підготовці, виданні та супроводі;
 • широке застосування подвійного "сліпого" рецензування, залучення до роботи об'єктивних компетентних рецензентів;
 • здійснення постійної консультативної роботи з авторами статей, спрямованої на виконання вимог міжнародних баз даних SCOPUS і Web of Science до оформлення та змісту матеріалів, які надходять в редакцію для опублікування.

Контроль якості (рецензування) рукописів статей. Кожен рукопис статті, який надійшов до редакції, проходить три етапи контролю:

 • первинний контроль на відповідність загальним вимогам до оформлення рукопису статі та відповідних супровідних документів;
 • перевірка на плагіат та якість цитування, перевірка на правильність оформлення літературних джерел;
 • зовнішнє наукове рецензування відповідно до положень  процесу Рецензування.

Колегіальності у прийнятті рішень щодо опублікування статей. Рішення про опублікування або відхилення рукопису статті, що надійшла до редакції Журналу, приймає редакційна колегія відповідно до положень процесу Рецензування.

Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в рукопис статті, здійснювати її літературну правку і скорочення, відхиляти рукописи, які не відповідають тематиці Журналу чи неналежно оформлені, ретельно дотримуючись при цьому основних правил "Етичного кодексу"

Негативне рішення з питання опублікування статті повідомляють автору, а статтю повертають на доопрацювання. Рукопис статті, відхилений редакцією, не рецензують та не повертають автору(ам).

Спілкуванні з авторами публікацій. Автор(и), подаючи статтю до редакції, надає(ють) свою письмову згоду на опублікування її у виданні "Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія "Проблеми економіки та управління", розміщення на сайті Журналу, передачу тексту статті третім особам для забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитування автора та самого Журналу.

Авторські та суміжні права. Передрукування матеріалів, опублікованих у Журналі, іншими виданнями не допускається.