Інструкція для авторів

У Віснику з метою фінансової підтримки видання можуть бути опубліковані також матеріали рекламного характеру.

Автори статей зберігають авторські права, але не можуть претендувати на виплату гонорару і отримання безкоштовних примірників Вісника.

До рукописів та супроводжувальних матеріалів редколегія ставить такі вимоги:

 • стаття повинна відповідати тематиці збірника;
 • стаття повинна містити нові результати досліджень (порівняно з попередніми публікаціями);
 • назва статті повинна бути короткою (не більше ніж 10 слів), відповідати суті вирішеної наукової проблеми (задачі);
 • у назві не повинна використовуватись ускладнена термінологія псевдонаукового характеру. Назва не повинна починатися зі слів «Дослідження і розробка...», «Дослідження деяких шляхів...», «Деякі питання...», «Матеріали до вивчення...», «До питання...» тощо, які не відображають суті проблеми;
 • статтю починають чітким формулюванням, де стисло викладають суть науково-технічної проблеми (приблизно один абзац); шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва; формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формувати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не саму мету;
 • зміст і форма статті повинні мати науково-технічний характер (а не, наприклад, термінологічний, громадсько-політичний);
 • у статті необхідно стисло, логічно й аргументовано викласти зміст і результати досліджень, намагатися уникнути загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології; теоретичні дослідження повинні, як правило, супроводжуватися математичними моделями, формулами, графіками, даними про адекватність і достовірність отриманих закономірностей;
 • експериментальні дослідження повинні, як правило, супроводжуватися таблицями, графіками, оцінкою похибок, імовірнісними характеристиками тощо;
 • обробка результатів досліджень повинна здійснюватися сучасними математичними та комп’ютерними методами, наприклад, з використанням сучасних пакетів прикладних програм. Недопустимо, коли суть статті зведена до графоаналітичного методу розрахунку чи апроксимації елементарними функціями;
 • стаття не повинна містити проміжних викладок (перетворень), очевидних положень;
 • стаття закінчується, як правило, висновками;
 • автор повинен обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати;
 • перелік використаних джерел слід розміщувати у послідовності згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією. Обсяг статті, включаючи текст, таблиці, рисунки, повинен складати від 3 до 7 сторінок. Рекомендується, щоб площа, зайнята рисунками, становила не більше 25% загального обсягу. Матеріал має бути викладений стисло, без повторювань даних таблиць і рисунків у тексті. Не припустимо використовувати такі елементи форматування як «розрив розділу з нової сторінки» і Список літератури (не більше 10 джерел з датою їх видання не раніше, ніж за 20 років) наводиться у порядку посилань у тексті згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

У відповідності з постановою Президії вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. No 7-05/1 наукові статті повинні мати такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим посвячується означена стаття;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Список літератури (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Статтю потрібно здавати в папці разом з такими супроводжувальними матеріалами:

 • роздрукований рукопис;
 • експертний висновок (протокол експертної комісії);
 • дві рецензії : — одна — дана доктором або кандидатом наук в одному з провідних фахових вузів або наукових (науково-дослідних) закладів; — друга — дана спеціалістом (доктор або кандидат наук) кафедри НУ «Львівська політехніка», де працює автор. Підписи рецензентів завіряються. дискету з статтею, оформлену в відповідності з вимогами;
 • якщо є автори з інших організацій — додається лист—прохання на ім’я проректора про опублікування статті в віснику. роздрукований рукопис реферату статті англійською мовою (об’єм 1800-2000 знаків без пробілів) (додається текст реферату українською мовою) +електронну версію

Вимоги до статей, що подаються в вісник Національного університету «Львівська політехніка» Формат друку 70×100 1/16 Обсяг статті — до 7 сторінок.

Текст статей необхідно подавати на дискетах у файлах, сформованих у MS Word for Windows (основний текст: шрифт =11, інтервал 1,1, гарнітура Times Nev Roman Cyr ). відповідно до таких

 • Формат аркушів А4 (210×297 мм).
 • Відступи : ліворуч −25 мм; праворуч — 18 мм; зверху-20 мм; знизу-27 мм.
 • У першому рядку праворуч вказується УДК (п/ж шрифт Bold); наступний рядок — ініціали і прізвище автора і співавторів (п/ж шрифт Bold), виключка вправо; наступний рядок — назва організації, в якій працює автор, виключка вправо; наступний рядок — кафедра, виключка вправо; наступний рядок — назва статті великими літерами (шрифт=14, п/ж) по центру; знак «©», імя, прізвище авторів (курсив), виключка вліво; через рядок — анотація українською та англійською мовами (не більше 60 слів, п/ж); ключові слова українською і англійською мовами. через рядок — основний текст статті; Підзаголовки у статтях — Times, 11, малими літерами, п/ж, п/ц. праворуч таблиці. Розмір шрифту для набору текстів таблиці 10 . Шрифт прямий.
 • Заголовки таблиць розміщують по центру (Кегель шрифту 11, п/ж), а нумерація
 • Формули нумерують в круглих дужках праворуч тексту. • Вимоги до настройки формульного редактора — «Звичайний» — 11 пт; — «Великий індекс» — 9 пт; — «Маленький індекс» — 7 пт; — «Великий символ» — 18 пт; — «Маленький символ» — 11 пт. — тексту, функції, змінної, матриці-вектора, числа —Time Nev Roman Cyr; 
 • Рисунки у публікацію вставляються у растрових форматах TIFF, PCX, BMP з Стиль шрифту формульного редактора: роздільною здатністю 300 dpi. Надписи на рисунках виконуються шрифтом гарнітури Time Nev Roman Cyr 11 кегля. Підписи під рисунками виконуються шрифтом гарнітури Time Nev Roman Cyr 10 кегля у основному тексті. статті у знаках. які обов’язково повинні бути висвітлені в рецензії на статті, що подаються в Вісники та Збірники наукових праць Національного університету «Львівська політехніка»

На роздруку статті вказуєься ім’я файлу в якому знаходиться дана стаття, обсяг

 1. Опис об’єкту дослідження. 
 2. Актуальність роботи. 
 3. Наукова новизна. 
 4. Значення одержаних результатів дослідження. 
 5. Недоліки в роботі. 
 6. Рекомендації.