Консенсус еліт як умова конституцієтворення в Україні

Надіслано: Березень 10, 2015
Прийнято: Квітень 14, 2015
Автори: 
Lyubomyra Mandziy

Ivan Franko National University of Lviv

У статті автор розглядає консенсус еліт як умову процесу конституційного творення в Україні. Виділяє чотири періоди конситуцієтворення в Україні й докладно аналізує умови прийняття Конституції та внесення змін до Основного Закону в кожному періоді зокрема.

1. Balats'ka O. Instytutsiyni formy mizhelitnoyi vzayemodiyi: politolohichnyy analiz / O. B. Balats'ka. //Politolohichni zapysky. – 2012. – # 6. – Rezhym dostupu:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2012_6_14.pdf
2. Zakon Ukrayiny "Pro vidnovlennya diyi okremykh polozhen' Konstytutsiyi Ukrayiny" vid 21 lyutoho 2014 r.// Sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – [Elektronnyy dokument]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-18
3. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny” vid 8 hrudnya 2004 r. (# 2222-IV) // Sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – [Elektronnyy dokument]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15
4. Kolodiy A. U pytannyakh konstytutsionalizmu ya velykyy konservator – Rezhym dostupu: spa.ukma.kiev.ua/konst/docs/opytuvannja.doc
5. Martynyuk R. Dylema polityky i prava v novitn'omu vitchyznyanomu konstytutsiynomu protsesi / R. Martynyuk // Natsional'nyy universytet “Ostroz'ka akademiya”. Naukovi zapysky. (Seriya “Politychni nauky”). – 2010. – Vypusk 4. – S. 290-300.
6. Politolohichnyy entsyklopedychnyy slovnyk / uporyad. V. P. Horbatenko; za red. Yu. S. Shemshuchenka, V. D. Babkina, V. P. Horbatenka. – 2-e vyd., dopov. i pererob. – K. : Heneza, 2004. ― 736 s.
7. Rishennya Konstytutsiynoho sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 252 narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) Zakonu Ukrayiny "Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny" vid 8 hrudnya 2004roku # 2222-IV (sprava pro doderzhannya protsedury vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny) // Sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – [Elektronnyy dokument]. – Rezhym dostupu:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v020p710-10
8. Ukaz Prezydenta Ukrayiny "Pro Natsional'nu konstytutsiynu radu" // Sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – [Elektronnyy dokument]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1294/2007
9. Yushchenko V. Ukrayini potribna Konstytutsiya natsional'noho tvorennya – [Elektronnyy dokument]. – Rezhym dostupu: http://www.dt.ua/1000/1550/62151/.