Політичний тероризм: особливості сучасного трактування

https://doi.org/10.23939/shv2016.02.031
Надіслано: Листопад 10, 2016
Прийнято: Грудень 16, 2016
Автори:
1
Kamjanets'-Podil's'kyj National University named after Ivan Ohijenko

Проаналізовано політичний тероризм як одну із найбільших загроз для безпеки сучасного світу. Розглянуто особливості трактування політичного тероризму в сучасній науці та вітчизняному законодавстві.

Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. (n/d). [In Ukrainian]. retrieved from http://sum.in.ua/s/teroryzm

Belianska, V. (2013). Etatystskyi teroryzm T. Hobbsa v ideolohichnomu konteksti suchasnykh terorystychnykh orhanizatsii. [In Ukrainian]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova.  Seriia  22: Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin, 11, 67–72. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nchnpu_022_ 2013_11_14.pdf

Borysova, O. (2009). Do pytannia pro istorychni aspekty vynyknennia    teroryzmu. [In Ukrainian]. Borot'ba   z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka), 20, 177–182. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2009_20_20.pdf

Horbatenko, V., Shemshuchenko, V., Babkina V. (Eds.). (2004). Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk. [In Ukrainian]. Kyiv: Heneza.

Humbatov, T. (2013). Teror i teroryzm: ploshchyna poniatiinoi vzaiemodii. [In Ukrainian]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriia 22: Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin, 10,  36–41. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nchnpu_022_2013_10_8.pdf

 Kantsir, V. (2010). Sutnisnyi ta zmistovyi aspekty politychnoho    teroryzmu. [In Ukrainian]. Chasopys  Kyivskoho  universytetu prava, 2, 266–270. Retrieved from http://kul.kiev.ua/images/chasop/2010_2/266.pdf

Lantsov, S. (2004). Terror i terroristy. Slovar. [In Russian]. Sankt Petersburg: Izdatelskiy dom Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta.

Maliar, H. (2011). Suchasni proiavy politychnoho teroryzmu (kryminolohichnyi aspekt). [In Ukrainian]. Chasopys  Akademii  advokatury  Ukrainy, 2, 1–6. Retrieved from http://www.aau.edu.ua/e-journal/2011-2/11mgvtka.pdf

Marchenko, A. (2010). Analiz faktoriv vynyknennia  ta  eskalatsii   teroryzmu  v  suchasnomu  sviti. [In Ukrainian]. SOCIOPROSTIR: mizhdystsyplinarnyi zbirnyk naukovykh  prats  z  sotsiolohii  ta sotsialnoi  roboty, 1, 61–65

  Riabov, S. (1996). Politolohichna teoriia derzhavy. [In Ukrainian].Kyiv: Tandem.

Teroryzm v istorii liudstva. (n/d). [In Ukrainian]. In Istoriia suchasnoho svitu. retrieved from http://www.history.vn.ua/ book/suchasnogo/10.html

Timofeeva, N. (2008). K voprosu ob opredelenii  terrorizma v rabotakh zarubezhnykh pravovedov. [In Russian]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov, 3, 87–92

Tkach, V. (2012). Politychnyi teroryzm yak vyd suchasnoho teroryzmu. [In Ukrainian]. Ukrainskyi naukovyi zhurnal. Osvita rehionu, 1. Retrieved from http://social-science.com.ua/article/742

 Zakon Ukrainy “Pro borotbu z teroryzmom” № 638-IV vid 20.03.2003 r. (2003).[In Ukrainian]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 25. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15