Специфіка жанрових форм публіцистичних текстів письменників: державотворчий аспект

1
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ),

Розглянуто систему жанрів письменницької публіцистики О. Гончара, І. Драча, П. Мовчана, Б. Олійника, Д. Павличка й В. Яворівського кін. ХХ – поч. ХХI ст. і виокремлено її домінантні різновиди. Проаналізовано засоби комунікативного впливу на реципієнтів кожної жанрової форми. На прикладі публікації Б. Олійника окреслено сугестивний потенціал жанру статті в публіцистиці письменників. Також нами наголошено на особливій ролі майстрів слова в утвердженні державотворчих цінностей української народу. Доведено, що українська публіцистика на зламі епох, на шляху творення незалежної України представила новий рівень майстерності, власної значущості й впливовості, жанрово-композиційної довершеності тексту, емоційного його наповнення й суспільного спрямування в утвердженні національних запитів народу.

Автор вважає, що публіцистичні статті О. Гончара, І. Драча, П. Мовчана, Б. Олійника, Д. Павличка й В. Яворівського присвячені висвітленню найактуальніших і найгостріших для суспільства й країни проблем, з їх теоретичним осмисленням та оцінкою. Мовна майстерність митців, масштабність мислення, чітка система аргументації забезпечують впливогенний потенціал публікацій цього жанру й успішність комунікативної стратегії їх авторів.

Стаття в системі публіцистичних жанрів письменників, окрім важливості порушуваних питань, аналітизму, намагань осмислити конкретні явища й події суспільно-політичного життя, характеризується соціальною спрямованістю, чіткою авторською позицією, певним суб’єктивізмом, хоча метою митців є об’єктивне висвітлення фактів і подій. Однак сугестивний потенціал такої публікації очевидний.

Жанр статті завдяки його аналітичному потенціалу, окресленню й аналізу злободенних для життя країни питань, яскраво вираженій індивідуальності автора, посідає помітне місце в жанровій системі публіцистичних творів письменників і дозволяє логічно досліджувати актуальні проблеми українського державотворення.

1. Олійник Б. Чи відають, що творять // Криниці моралі та духовна посуха: статті, виступи, публіцистичні роздуми, інтервю / Б. Олійник. –  К.: Радянський письменник, 1990. –  С. 191–195.

2. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів: Вища школа, 1974. – 296 с.

3. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. Здоровега. –  Львів: ПАІС, 2004. –  268 с.

4. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Громяк, Ю. І. Ковалів та ін. –  К.: Академія, 1997. –  752 с.

5. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты: учеб. пособ. / З. С. Смелкова, Л. В. Ассуирова, М. Р. Саввова, О. А. Сальникова. –  М.: Флинта; Наука, 2004. –  320 с.

6. Солганик Г. Я. Стилистика текста / Г. Я. Солганик. –  М.: Флинта; Наука, 1997. –  256 с.

7. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособ. / А. А. Тертычный. –  М.: Аспект Пресс, 2000. –  312 с.