Система аналітичних жанрів преси Луганщини 20–30-х рр. ХХ ст.

1
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ),

Здійснено комплексний аналіз аналітичних жанрів на матеріалі партійно-радянської преси Луганщини 20–30-х рр. ХХ ст. Виявлено, що найбільш розповсюдженими серед них були кореспонденції (дописи), статті та їхні різновиди (передова, директивна, пропагандистська або теоретична), промови й огляди. З’ясовано, що аналітична жанрова модель періодичної преси Луганщини досліджуваного періоду зосереджувала основний ідеологічний струмінь, найефективнішу комунікативну зброю, продукуючи маніпулятивну стратегію видання.

Так, кореспонденції не виходять за межі наявної ідеології, виступаючи на захист державної політики комуністів. Звідси фактографічне й ідеологічно-пафосне зображення ситуації, що доволі часто концентрує усталену монофонічну, утопічну, міфологічну природу змісту допису.

Жанр статті мав репресивно-комунікативний характер, коли прерогатива надавалася наказу, повинності, примусу, а переконання й аргументація відходили на задній план. Така тенденція спостерігається у кожному з її різновидів – передовій, директивній, а також пропагандистській (теоретичній) статтях.

Тогочасні промови являли собою опублікований монолог оратора на актуальні теми суспільно-політичного, економічного чи культурного спрямування, друкувалися з метою обґрунтування ініціативної авторської позиції, переконання в її необхідності, достовірності. Майже всі промови були передруками з губернської або центральної преси.

Серед оглядів того часу найрозповсюдженішими були огляди преси, які орієнту­валися не на оцінку матеріалів газетного органу, а на короткий опис, анонс змісту і його побіжний аналіз.

У висновках зазначено, що всі проаналізовані аналітичні жанри луганської періодики 20–30-х рр. ХХ ст. за допомогою агітаційно-пропагандистської риторики, стандартизованої суспільно-політичної й експресивно-образної лексики формували могутній ідеологічний конденсат.

1. Букач В. М. Печать и национальная политика советского правительства Украине в 1921–1925 гг. / В. М. Букач– Одесса, 2000. – 45 с.

2. Сількор № 2. Хліб скиртувати лише сухий / Сількор № 2 // Більшовицький штурм. – 1932. – 17 серпня. – С. 3.

3. Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917–1997) / В. М. Владимиров– Луганськ : СУДУ, 1998. – 166 с.

 4. Даниленко В. М. Сталінізм на Україні : 20–30-ті роки / В. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, С. В. Куль­чицький. – К. : Либідь, 1991. – 340 с.

5. Почепцов Г. П. Психологические войны / Г. По­чепцов. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2002. – 528 с.