Аспекти ненормативного вживання дієслів у журналістських текстах (на матеріалі одного номера всеукраїнської газети «День»)

2020;
: 199-204
Автори:
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

Проблема якості мови газетних публікацій (як і мови ЗМІ загалом) є важливою й актуальною.

Проаналізовано один номер щоденної всеукраїнської газети «День». Зосереджено увагу на написанні одних і тих самих дієслівних лексем у публікації, в одному абзаці чи навіть в одному реченні. Виокремлено випадки вживання дієслів «виступати», «забезпе- чувати», «займатися», «заявляти», «зберігатися», «знаходитися», «мати», «проводити» у журналістських текстах; на підставі довідкової літератури з’ясовано їхнє значення. Зазначено, що відповідно до контексту, щоб уникнути повторення слів, замість дієслова «забезпечувати» доречно вживати «допомагати», замість «виступати» — «бути», замість «мати» — «бути», замість «проводити» — «організовувати», замість «зберігатися» — «міститися», замість «заявляти» — «повідомляти», «зазначати», «казати», «зауважувати», «інформувати» тощо. Зауважено, що, оскільки основне значення дiєслова «займатися» — «починати горiти, спалахувати», неправильно писати «займатимуться класним керівництвом», «займатися паперами» — варто вживати «працювати класними керівниками», «грузнути у паперах» або «“сидіти” в паперах». А оскільки дiєслово «знаходитися» доречно вживати «тодi, коли є потреба щось шукати», треба писати не «знаходилися в тісному зв’язку», «знаходяться на належній висоті», а «були в тісному зв’язку (або співпрацювали)», «перебувати (або бути) на належній висоті».

Акцентовано, що важливо перевіряти правильність вживання слів за словниками і довідниками, підбирати певні відповідники, уникати повторень.

  1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо [Електронний ресурс] / Б. Д. Антоненко- Давидович. К., 1970. Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua.
  2. Гладкий М. Наша газетна мова [Електронний ресурс] / М. Гладкий. Х.: Держ. вид-во України, 1928. Режим доступу: http://elib.nlu.org.ua.
  3. Грінченко Б. Тяжким шляхом. Про українську пресу [Електронний ресурс] / Б. Грінченко. К., 1906. Режим доступу: https://zbruc.eu.
  4. Кравець Л. М. Стилістика української мови: практикум / Л. М. Кравець; за ред. Л. І. Мацько. К.: Вища шк., 2004. 199 с.
  5. Нещименко Г. П. Динамика речового стандарта современной публичной вербальной коммуникации: Проблемы. Тенденции развития // Вопросы языкознания. 2001. № 1. С. 101.
  6. Онлайн-словник українських синонімів [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://синоніми.укр.
  7. Словник української мови online. Т. 1–9 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://services.ulif.org.ua.
  8. Словник української мови: [в 11 т.] [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sum.in.ua.
  9. Супрун Л. В. Нормативність мовлення як складник мовної комунікації журналіста /Л. В. Супрун // Наукові записки Інституту журналістики. К., 2008. Т. 33. С. 47.
  10. Франко І. Лист до В. Давидяка / І. Франко // Зібр. творів: [у 50 т.]. К.: Наук. думка, 1986.Т. 48. С. 8.