Координати художнього світу Ігоря Павлюка

2020;
: 176-182
1
Department of Social Sciences, Information and Archival Affairs Central Ukrainian National Technical University Ukraine, Kropyvnytsky city

Досліджено один із головних мотивів творчого доробку лауреата Народної Шевченківської премії Ігоря Павлюка — мотив шляху духовної самоідентифікації ліричного героя та сліду як результату свідомого морального вибору. Емоційно- психологічний портрет світовідчуття нашого сучасника-протагоніста знайшов відображення в романі-медитації у віршах «Паломник» та ліричній збірці «Перевізник мрій» Ігоря Павлюка. Зі складових мотиву шляху (простір і час) акцентовано внутрішню мотивацію екзистенційного самопізнання через спілкування з Іншим, неприйняття суспільних стереотипів конформізму в пошуку сенсу життя.

Наголошено на квазіпопулярність мотиву сліду в літературі. Поет шукає золотий перетин між земним і потойбічним, намагається утримати крихку гармонію між досконалістю природи і любов’ю до людей, але, осмислюючи «сліди» людської цивілізації, доходить висновку: гнила епоха тримається на нашій крові й печерному страхові. Досліджено метафоричну щільність відображення внутрішніх станів ліричного героя, процес поляризації потреб тіла і душі, прагнення межової зустрічі Бога-поета з «олюдненим» дияволом. У системі координат художнього світу Ігоря Павлюка вертикаль слугує духовним опертям у сутінках втрат як особистісного, так і суспільного характеру. Семантична палітра представлена золотим, синім, білим, кривавим і чорним, відбиваючи кольори національного прапора й невідворотність трагізму жертовної любові. Узагальнено засоби художнього осмислення поліфонічності душі сучасника із низьким больовим порогом у розбалансованому світі.

Проаналізовано стильові домінанти, прийоми творення чуттєвого образу, особли- вості поєднання народнопоетичної традиції та новаторства в творчості поета, проведено компаративні паралелі з координатами художніх світів всесвітньо відомих письменни- ків Тараса Шевченка, Джорджа Байрона, Жозе Сарамаґо, Шеймаса Хіні, Чингіза Айтматова, Йосипа Бродського в осягненні творчого поступу Ігоря Павлюка.

  1. Бродский И. Стихи / Иосиф Бродский [Электронный ресурс]: https://rustih.ru/iosif-brodskij [Название с экрана.] Дата просмотра: 14.07.2019.
  2. Врубель Л. Герменевтика / Лукаш Врубель // Література. Теорія. Методологія / пер. з польськ. С. Яковенка; Упор. і наук. ред. Д. Уліцької. 2-ге вид. К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. C. 56–113.
  3. Павлюк І. Паломник / Ігор Павлюк. К. : Вид-во «ФОП Ретівов Тетяна», 2018. 224 с. (Серія «Сучасна література. Поезія, проза, публіцистика»).
  4. Павлюк І. Перевізник мрій: книга лірики / Ігор Павлюк. Харків : Майдан, 2019. 352 с.
  5. Потебня О. Думка і мова / О. О. Потебня. Естетика і поетика слова : збірник; пер. з рос. упор., вступ. сл., прим. І. В. Іваньо, А. І. Колодної. К. : Мистецтво, 1985. 302 с. (Пам’ятка естет. думки).
  6. Царук А. Струна над золотом снігів, або Межовий стан особистості в романі-медитації Ігоря Павлюка «Паломник» / Антоніна Царук // Слово і Час: науково-теоретичний журнал. 2017. С. 106–112.
  7. Шевченко Т. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм.../ Тарас Шевченко. Кобзар / вступ. ст. О. Гончара. К. : Дніпро, 1983. С. 288–294.