Термінологія журналістики: питоме й запозичене

2020;
: 18-26
1
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Терміносистема журналістики містить поняття, що характеризують її діяльність, виробничі процеси і явища, включеність у суспільне життя. Галузева лексика відображає інтеграцію у світовий інформаційний простір, залучення й осмислення новітніх теорій, сучасних галузевих технологій та методик. Саме тому виникає інтерес до термінологічного контенту української журналістики з погляду по- ходження його складових.

Досить повне уявлення про метамову фахового середовища дають галузеві довідкові видання, тому для дослідження вибрано основний підхід — послідовну вибірку професійних термінів журналістики відповідно до їх складових за походженням на основі словника-довідника І. Михайлина.

Статистичний аналіз однослівних термінів задля визначення частки питомих і запозичених показує, що залучення слів відбувається з англійської, латинської, французької, грецької, німецької та деяких інших мов. Спостерігається явище міжмовного комбінування коренів та слів: різні за структурою терміни створено на основі українських та запозичених елементів. З’ясовано, що й однослівні (прості та складні), й багатослівні (прості й ускладнені — три-, чотирикомпонентні, багаточленні) терміни галузі складаються переважно із запозиченого мовного матеріалу.

Вважаємо, що на основі детального опрацювання термінів одного довідкового видання вимальовується така картина їх походження, яку можна екстраполювати на всю терміносистему галузі. Отримані результати аналізу походження термінів журналістики можуть свідчити, з одного боку, про потребу журналістів бути причетними до світового простору, володіти зрозумілою у глобальному вимірі термінологією, а з другого — про «мовне лінивство», коли фахівці галузі не докладають зусиль, аби адаптувати іншомовні поняття до рідномовного середовища. У такому контексті важливою є координація зусиль наукової спільноти з українізації терміносистем, їх упорядкування та адаптування до норм української мови.

 1. Євграфова А. Концептуальне поле журналістської терміносистеми у медійному контенті. Образ. 2015. Вип. 1 (16). С. 9–14.
 2.  Гонтар М. О. Українська терміносистема журналістики: формування, структурна орга- нізація та функціонування: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 «українська мова» / Інститут української мови НАН України. Київ, 2011. 19 с.
 3. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика, 2014. Вип. 21. 35 c.
 4. Гоян В. В. Термінологічні концепти телебачення в сучасній теорії журналістики: роздуми й коментарі. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2176 Дата звернення: 27.09.2019.
 5. Зоря Г. Склад і основні джерела формування української журналістської термінології. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика. 2006. Вип. 14. С. 21–26.
 6. Зоря Г. Терміни журналістики: джерела формування та способи творення. Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі. Мова. Суспільство. Журналістика: за матер. ХІІІ міжнарод. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розвитку української мови / за ред. В. Різуна ; упоряд. Д. Данильчук, Ю. Єлісовенко, І. Забіяка, А. Мамалига. Київ: Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. С. 99–104.
 7. Зоря Г. Типологічні аспекти системності сучасної української масмедійної термінології. Проблеми української термінології: збірник наукових праць. 2010. С. 97–99.
 8. Матвєєва С. А. Формування термінологічного апарату інтернет-журналістики. Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Філологічні науки. Луганськ: Альма- матер, 2013. № 9 (268), ч. ІІ. С. 15–20.
 9. Орлова Н. В. Умови формування українського журналістикознавства та його наукової мови. Обрії друкарства. 2018. № 1 (6).  С. 141–150.
 10. Тимошик М. По-модньому, отож, не по-нашому? (про тривожні тенденції у українському термінотворенні і байдужість наукового загалу до цієї проблеми). URL: http://tc.terminology. lp.edu.ua/TK_Work/TK_tymoshyk.htm Дата звернення: 27.09.2019.
 11. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: підручник. Київ: Либідь, 1993. 368 с.
 12. Локайчук С. М. Терміни-словосполучення в сучасній українській археологічній науці. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. 2011. № 1. С. 71–76.