БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ Й ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЖУРНАЛІСТА-ОПЕРАТОРА

1
Національнийй університет "Львівська політехніка"

Розглянуто базові елементи й особливості підготовки журналіста-оператора, які ґрунтуються на комплексному підході до викладу фахових дисциплін і засвоєнні студентами міждисциплінарних знань. Професійні навички журналіста-оператора мають містити не лише технічні аспекти (роботу з камерою, якість зображення, композицію, кут зйомки, освітлення), але й розуміння вимог сучасної журналістики та володіння усіма її жанрами, знання основ психології, ознайомлення зі специфікою кіновиробництва.Р

Журналіст-оператор, поєднуючи творче начало й технічні навики, є однією з важливих осіб на сучасному телебаченні. Він повинен не лише майстерно володіти телевізійною камерою, орієнтуватися в специфіці телевізійних жанрів, а й досконало знати закони композиції, кольору і світла. Телевізійний оператор повинен перебувати у хорошій фізичній формі, оскільки знімальна техніка може бути доволі важкою, а під час зйомок можлива ситуація, коли оператору доведеться багато й швидко переміщатися, змінюючи місце зйомки. Відтак часу на роздуми, на відміну від оператора, який знімає кіно, в телевізійного журналіста може й не бути. Не відзнятий сьогодні сюжет завтра може виявитися нікому непотрібним навіть за більш сприятливих для зйомки умов.

Засвоєння усіх цих базових елементів журналістсько-операторської роботи, як і знання основ психології, дасть людині змогу, оснащеній телевізійною чи відеокамерою, не тільки правильно знайти точку зйомки, відшукати такий ракурс, який допоможе найповніше виявити форму зображувального об’єкта (ракурсна зйомка збагачує екранне зображення виразністю, дає глядацькій аудиторії змогу розширити своє уявлення про те, на чому акцентує увагу оператор), а й забезпечить аудиторії можливість побачити в телевізійних кадрах характерні риси зовнішності певної особи, її емоційний стан, поведінку, жестикуляцію, міміку.

1.      Білоус О., Темех Н. Методичні поради молодим телевізійним репортерам і операторам / Оксана Білоус, Наталія Темех // Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С. 280–327

. 2. Головня А. Мастерство кинооператора / Анатолий Головня. – М. : ВГИК, 2009. – 239 с.

3. Гоян В. Телерепортер як професія: творчо-виробничі аспекти сучасної репортажної тележурнал­лістки [Електронний ресурс] / Василь Гоян. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev. ua/index.php?act=article&article=2314

4. Дмитровський З. Телевізійна журналістика [навч. посіб] / Зенон Дмитровський. – 2-ге вид. – Львів : ПАІС, 2006. – 208 с.

5. Журналістика: словник-довідник / авт.-уклад. І. Л. Михайлин. – К. : Академвидав, 2013. – 317 с.

6. Кузнецов Г. Профессия оператора: между техникой и искусством [Электронный ресурс] / Григорий Кузнецов. – Режим доступa: http://evartist.narod.ru/text6/30.htm

7. Лебедев М. Интервью с телеоператором Юрием Андреевичем Фëдоровым [Электронный ресурс] / Михаил Лебедев. – Режим доступа: 1tvs.com.ua/articles/intervyu-s-teleoperatorom-yuriem-andreevichem-fyodorovyim.

8. Лєбєдєв М. Майстерність телеоператора. Історія професії [Електронний ресурс] / Михайло Лєбєдєв. – Режим доступу: 1tvs.com/ua/articles/masterstvo-teleoperatora-istoriya-professii/

9. Лєбєдєв О., Прядко О. Пластичність кінематографічного зображення та її складові / Олексій Лєбєдєв, Олександр Прядко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – 2013. – Вип. 13. – С. 160–168.

10. Лісневська А. Режисерсько-операторські аспекти фахової підготовки телевізійних репортерів [Електронний ресурс] / Аліна Лісневська // Синопсис: текст, контекст, медіа. – 2015. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2015_1_6.

11. Лісневська А., Коженовська Т. Мистецтво телевізійного репортажу : навч.-метод. посіб. / Аліна Лісневська, Тетяна Коженовська. – Луганськ, 2013. – 190 с.

12. Мащенко І. Енциклопедія електронних мас-медіа: в 2-х т. / Іван Мащенко. – Запоріжжя : Дике поле, 2006. – Т. 2. Термінологічний словник основних понять та виразів: телебачення, радіомовлення, кіно, відео, аудіо. – 512 с.

13. Медынский С. Оператор: Пространство. Кадр : учеб. пособ. / Сергей Медынский. – М. : Аспект Пресс. – 2004. – 111 с.

14. Недопитанський М. Журналістська майстерність: репортерський досвід [практ. посіб] / Микола Недопитанський. – К., 2009. – 76 с.

15. Польська Я., Чернявська Л. Роль оператора у втіленні авторського задуму в дискурсі молодіжного ТБ (на прикладі програми «Універ» каналу «Юніверс-ТБ») / Я. Польська, Л. Чернявська // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – Ч. 1. – С. 151–156.

16. Тернова А. Технологічні прийоми операторської майстерності при підготовці якісного аудіовізуального матеріалу / Алла Тернова // Молодий вчений. – 2014. – Ч. 1. – С. 245–249.

17. Шевченко В. Операторська майстерність : [навч. посіб.] / Володимир Шевченко. – Харків : Майдан, 2012. – 104 с.