СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ ЯК «ПРОПОНОВАНІ ОБСТАВИНИ»

1
ВНЗ Інститут реклами

Спираючись на порівняльний аналіз положень концепції «пропоновані обставини» К. С. Станіславського і теорії паблік рилейшнз, автор доводить їхню спільність.

Метою нашого дослідження було визначення ступеня збігу складових концепції, «пропонованих обставин» К. Станіславського і теорії паблік рилейшнз.

Методами дослідження стали такі загальнонаукові методи: метод аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення; метод теоретичного пізнання: методом сходження від абстрактності до конкретного; методи емпіричного пізнання: спостереження й опис.

Методика дослідження полягала у виконанні таких процедур: виклад завдяки аналізу й синтезу проблеми відсутності знань у фахівців налагодження зв’язків із громадськістю щодо концептуальної орієнтації на положення «пропонованих обставин», уведених у науковий обіг К. Станіславським. Завдяки методу абстрагування виокремлення в наявній проблемі аналогій між працею актора (описаною К. Станіславським) над собою під час підготовки до вистави і здійсненням фахівцями паблік рилейшнз дій-комплексів (технологій), що дають змогу ефективно налагоджувати зв’язки з громадськістю. За допомогою методів спостереження й опису ілюстрування теоретичних аналітико-синтезованих положень.

У висновках автор констатує, що мету дослідження було повністю досягнуто. Справді, ступінь збігу складових концепції і теорії, зазначених у п. 1, виявилася високою (90,9 %). Високий ступінь згаданого збігу уможливлює ефективне використання положень концепції «пропонованих обставин» К. Станіславського в методології паблік рилейшнз.

1. Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг : навч. посіб. / В. М. Бебик. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.

2. Бутафория [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бутафория (дата звернення – 02.05.18). – Назва з екрана.

3. Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. Сучасний словник літератури і журналістики / М. Ф. Гетьманець, І. Л. Михайлин. – Х. : Прапор, 2009. – С. 48, 54, 89, 139.

4. Дія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Дія (дата звернення – 08.05.18). – Назва з екрана.

5. Эпистема [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pmatsuk/narod.ru/epistema.html (дата звернення – 06.05.18). – Назва з екрана.

6. Журналістика в піарі та піар в журналістиці / [упоряд. В. Ф. Іванов, О. С. Дудко]. – К. : Грамота, 2010. – 288 с.

7. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз : учебник / В. Г. Королько. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2003. – 528 с.

8. 8. Мізансцена [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Мізансцена (дата звернення – 06.05.18). – Назва з екрана.

9. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В. А. Моисеев. – К. ВИРА–Р, 1999. – С. 285.

10. Подія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Подія (дата звернення – 03.05.18). – Назва з екрана.

11. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением / Г. Г. Почепцов. – М. : Центр, 1998.

12. Реклама та PR у масовоінформаційному просторі : монографія / [Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кандратенко, Н. В. Кутуза та ін.] ; за заг. ред. О. В. Александрова ; відп. ред. Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза. – Одеса : Астропринт, 2009. – 400 с.

13. Романов А. А. Языковая суггестия в предвыборной коммуникации / А. А. Романов, И. Ю. Черепанова. – Тверь: ТвГУ, ТГСХА, 1998. – 205 с.

14. Станиславский К. С. Собр. соч. в 9-ти т. – Т. 2 : Работа актёра над собой: в 2-х ч. – Ч. 1 : Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М. : Искусство, 1989. – 511 с.

15. Сучасний виборчий PR : навч. посіб. / [В. В. Лісничий, В. О. Грищенко, В. М. Іванов та ін.]. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 384 с.

16. Холод О.М. Основи паблік рилейшнз : курс лекцій / Холод О. М.; Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі : курс лекцій / При-
мак Т.О. – Кривий Ріг : Інститут ділового адміністрування, 2009. – С. 19.

17. Холод А.М. Основы имиджелогии : учеб. пособ. [перераб. и доп.] / А. М. Холод. – К. : КиМУ, 2011. – 182 с.

18. Холод О. М. Інмутація суспільства в гіпермаркеті свідомості : у 3-х т. – Т. 1 : Теорія інмутації суспільства : монографія. – К. : КиМУ, 2010. – 213 с.

19. Холод О.М. Інмутація суспільства в гіпермаркеті свідомості : у 3-х т. – Т. 3 : Інмутація/мутація сучасного суспільства : монографія. – К. : КиМУ, 2012. – 232 с.

20. Холод О.М. Теорія інмутації суспільства : монографія / О. М. Холод. – К. : КиМУ, 2011. – 305 с.

21. Теорія інмутація суспільства : proetcontra : колективна монографія / [за ред. О. М. Холода; автори : Д. О. Борисенко, Р. Я. Василишин, С. В. Дзенник та ін.]. – К. : КиМУ, 2012. – 234 с.

22. Холод О.М. Комунікаційні технології : підручник / О. М. Холод. – К. : ЦУЛ, 2012. – 300 с.

23. Фабула [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Фабула (дата звернення – 05.05.18). – Назва з екрана.