принципи

Принципи позасудового вирішення адміністративних спорів

Розглянуто питання, пов’язані із дослідженням принципів вирішення адміністра-
тивних спорів, з’ясуванням їх ролі, визначенням їхньої природи як системи
фундаментальних цінностей сучасних демократичних правових держав, які відіграють
роль орієнтирів у формуванні права, адже практична реалізація цих принципів є
загальновизнаним критерієм правової держави. Принципи позасудового вирішення
адміністративних спорів поряд з нормами права становлять один із важливих елементів
змісту права, проте сьогодні залишаються малодослідженими.

Formation of Corporate Strategy by the Enterprise Engaged in Foreign Economic Activity

The article proves the importance of corporate strategy formation and the significance of considering the current state of the economy by the enterprise engaged in foreign economic activity. The nature of the corporate strategy, as well as stages and principles of its creation are analyzed. Based on the analysis of domestic and foreign scientific developments, the definition of the concept “corporate strategy” is provided. The process of the corporate strategy formation is also considered.

Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону

Визначено перелік задач, на розв’язання яких орієнтована багаторівнева система управління енергоефективністю регіону, сформульовано вимоги до реалізації компо- нентів кожного рівня системи. Показано, що компоненти управління технологічними процесами повинні забезпечувати опрацювання інтенсивних потоків даних у реальному часі засобами, які задовольняють обмеження щодо габаритів, енергоспоживання та вартості.

Система суб’єктів адміністративного судочинства в Україні

Розглянуто наукові і нормативно-правові підходи до визначення поняття “суб’єкт адміністративного судочинства”, вивчено класифікацію суб’єктів в адміністративному судочинстві. Правовий статус суб’єктів адміністративного судочинства залежить безпосередньо від його законодавчого визначення, але його реалізація пов’язана із активною чи пасивною формами виконання функцій сторін та інших процесуальних учасників судового розгляду справ.

Спеціальні принципи функціонування виконавчої влади

Розглянуто види принципів функціонування виконавчої влади. Сформульовано ознаки принципів виконавчої влади. Їх поділено на два види: загальні (конституційні) та спеціальні. До останніх належать: вторинність виконавчої влади, єдина центра- лізована побудова, розподіл повноважень між рівнями виконавчої влади, підзвітність та підконтрольність влади.

Мета, завдання та принципи адміністративного судочинства на сучасному етапі реформування судової системи України

Розглянуто питання розвитку адміністративного судочинства, його мету та принципи. Процес, який здійснюється адміністративним судом, набуває значення адміністративного судочинства. Якщо мета адміністративного судочинства являє собою уявну модель бажаного результату – те, до чого прагнуть суб’єкти судового процесу, то під метою адміністративного судочинства слід розуміти захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави, забезпечення законності та справедливості при здійсненні правосуддя.

Розуміння соціального інтелекту в науці

Розкрито поняття та зміст розуміння соціального інтелекту в науці. Визначено особливості та сучасні тенденції соціального інтелекту. Окреслено основні принципи та форми соціального інтелекту винахідників.

Взаємодія підрозділів правоохоронних органів України у протидії контрабанді наркотичних засобів: теоретичні та практичні аспекти

Розкрито поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів у протидії контрабанді наркотичних засобів. Визначено особливості та сучасні тенденції злочинності, які спонукають правоохоронні органи до взаємодії. Окреслено основні принципи та форми взаємодії правоохоронних органів у протидії контрабанді наркотичних засобів. Подано окремі пропозиції щодо покращення взаємодії правоохоронних органів у протидії злочинності.

Аксіологічна природа права: теоретико-пізнавальний підхід

З’ясовано, що праву властиві всі предикати цінності. По-перше воно становить ціннісну, а отже, й ієрархічну, упорядковану, субординовану суспільну систему, функцією якої є збереження, відтворення та підтримання рівноваги соціального буття; подруге, оскільки право є ціннісним за своєю природою утворенням, орієнтованим на реалізацію вищезгаданої функції, то воно є деякою системою “належного бути”, а отже, системою загальнообов’язкових, семантично (стосовно змісту) орієнтованих ідеальних утворень – норм соціальності та комунікації людей.